Kapitel 55. - Titel 42 (2023)

42c5501h

KAPITEL 55

BEGRÄNSNING AV TID

Underkapitel

A. Allmänna bestämmelser

B. Civilrättsliga åtgärder och förfaranden

C. Brottmål

D. Överklaganden

Enactment.Kapitel 55 lades till 9 juli 1976, P.L.586, No.142, med verkan 60 dagar från datumet för slutgiltigt antagande av lagen av den 28 april 1978, P.L.202, No.53.

Särskilda bestämmelser i bilaga.Se avsnitt 25 i lag 142 av 1976 i bilagan till denna rubrik för särskilda bestämmelser som avser verkan av lag 142 om preskriptionstider som är tillämpliga enligt tidigare lag.

Korsreferenser.Kapitel 55 avses i avsnitten 763, 933, 1722, 5103, 7538 i denna titel; avsnitt 108 i avdelning 18 (Brott och brott); avsnitt 921 i avdelning 30 (Fisk); avsnitt 6302 i avdelning 75 (Fordon).

UNDERKAPITEL A

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Sec.

5501. Kapitlets omfattning.

5502. Metod för att beräkna preskriptionstider i allmänhet.

5503. Inledande av ärenden.

5504. Rättslig tidsförlängning.

5505. Ändring av beställningar.

42c5501s

§ 5501. Kapitlets omfattning.

(a) Allmän regel.--En talan, ett förfarande eller ett överklagande måste väckas inom den tid som anges i eller enligt detta kapitel om inte, i fråga om en civilrättslig talan eller förfarande, annan tid föreskrivs i denna avdelning eller annan författning eller en kortare tid som inte är uppenbart orimligt föreskrivs genom skriftlig överenskommelse.

(b)Uniform Commercial Code.--Bestämmelserna i avdelning 13 (som avser handelslagstiftning), i den mån de är oförenliga med detta kapitel, ska styra bestämmelserna i detta kapitel.

(c)Rättvisa frågor.--Ingenting i detta kapitel ska modifiera principerna om avstående, laches och estoppel och liknande principer som hittills varit tillämpliga i rättvisa frågor.

42c5501v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar; 1 november 1979, P.L.255, nr.86, eff. 1 januari 1980; 5 oktober 1980, P.L.693, nr. .142, eff. 60 dagar; 20 december 1982, P.L.1409, No.326, eff. imd.; 11 juli, 1996, P.L.607, No.104, eff. 60 dagar)

42c5502s

§ 5502. Metod för att beräkna preskriptionstider i allmänhet.

(a) Allmän regel.--Den tid inom vilken ett ärende måste inledas enligt detta kapitel ska beräknas, om inte annat föreskrivs i punkt (b) eller i någon annan bestämmelse i detta kapitel, från den tidpunkt då grunden för talan uppstod, brottet begicks eller besvärsrätt uppkommit.

(b) Genomförande av domstolsregler.--Underavsnitt (a) kan göras mer specifikt tillämpligt på särskilda kategorier av ärenden genom allmänna regler som definierar de handlingar, försummelser eller händelser från vilka begränsningen ska beräknas. Regler antagna i enlighet med denna paragraf ska träda i kraft endast på det sätt som anges i avsnitt 503(b) (som gäller förfaranden).

42c5503s

§ 5503. Inledande av ärenden.

(a) Allmän regel.--Ett ärende inleds för ändamålen i detta kapitel när en handling som innehåller ärendet arkiveras på ett kontor som är auktoriserat enligt § 5103 (avser överföring av felaktigt ingivna ärenden) eller enligt någon annan lagbestämmelse för att ta emot sådan handling.

(b) Genomförande av domstolsregler.--Underavsnitt (a) kan göras mer specifikt tillämpligt på särskilda kategorier av ärenden, inklusive mellanpartsanspråk däri, genom allmänna regler som ytterligare definierar det dokument som när det lämnas in ska utgöra början på ett ärende.

42c5503v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar)

1978 års tillägg.Lag 53 ändrad mom. (b).

Korsreferenser.Avsnitt 5503 hänvisas till i avsnitt 5552 i denna titel.

42c5504s

§ 5504. Rättslig förlängning av tid.

(a) Allmän regel.--Med undantag för vad som anges i avsnitt 1722 (c) (som gäller tidsbegränsningar) eller i subsektion (b) i denna paragraf, får den tid som begränsas av detta kapitel inte förlängas genom order, regel eller på annat sätt.

(b) Bedrägeri.--Den tid som begränsas av detta kapitel kan förlängas för att avhjälpa bedrägeri eller motsvarande, men det ska inte ske någon förlängning av tiden som en fråga om eftergivenhet eller med hänsyn till något straffrättsligt förfarande.

42c5505s

§ 5505. Ändring av beställningar.

Om inte annat föreskrivs eller föreskrivs i lag, kan en domstol efter meddelande till parterna ändra eller upphäva ett beslut inom 30 dagar efter det att det trädde i kraft, trots att en domstolsperiod tidigare upphört, om inget överklagande av ett sådant beslut har överklagats eller tillåtits. .

42c5505v

Korsreferenser.Sektion 5505 hänvisas till i avsnitt 3332 i avdelning 23 (Inhemska relationer).

42c5521h

UNDERKAPITEL B

CIVILA ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN

Sec.

5521. Begränsningar av utländska fordringar.

5522. Sex månaders preskription.

5523. Ett års begränsning.

5524. Två års begränsning.

5524.1. Preskription och ansökan om asbestkrav (författningsstridig).

5525. Fyra års begränsning.

5526. Fem års begränsning.

5527. Sexårspreskription.

5527.1. Tio års begränsning.

5527.2. Köttvinster.

5527,3. Ersättning.

5528. Femton års begränsning.

5529. Tjugo års begränsning.

5530. Tjugoett års begränsning.

5531. Ingen begränsning.

5532. Frånvaro eller förtigande.

5533. Spädbarn, galenskap eller fängelse.

5534. Krig.

5535. Effekten av andra åtgärder och förfaranden.

5536. Byggprojekt.

5537. Lantmäteri.

5538. Landskapsarkitektur.

5539. Fastighetsvärderingar.

Befintliga åtgärder och förfaranden.Avsnitt 25(a) i lagen 142 från 1976 förutsatte att alla civilrättsliga åtgärder eller förfaranden: (1) den tid som hittills är begränsad av lag för vars början reduceras av någon bestämmelse i lag 142; och (2) som inte är helt preskriberad av lag dagen före ikraftträdandet av akt 142; kan påbörjas inom ett år efter ikraftträdandet av Act 142, eller inom den period som hittills begränsats av lag, beroende på vilken som är kortare, oavsett bestämmelser i underkapitel B i detta kapitel eller någon annan bestämmelse i Act 142 som ger en kortare begränsning.

Korsreferenser.Underkapitel B hänvisas till i avsnitt 2310 i avdelning 58 (Olja och gas).

42c5521s

§ 5521. Begränsningar av utländska fordringar.

(a) Kort rubrik på avsnittet.--Detta avsnitt ska vara känt och kan citeras som "Uniform Statute of Limitations on Foreign Claims Act."

(b) Allmän regel.--Preskriptionstiden som är tillämplig på en fordran som uppstår utanför detta Samväldet ska vara antingen den som föreskrivs eller föreskrivs av lagen på den plats där fordran uppkom eller av lagen i detta Samväldet, beroende på vad som först hindrar anspråket.

(c) Definition.--Som det används i detta avsnitt avser "fordran" varje rätt att väcka talan som kan göras gällande i en civilrättslig talan eller ett förfarande och inkluderar, men är inte begränsad till, en rätt att väcka talan enligt lag.

42c5521v

Korsreferenser.Avsnitt 5521 hänvisas till i avsnitt 5531 i denna titel.

42c5522s

§ 5522. Sex månaders preskription.

(a) Meddelande förutsättning för åtgärder mot statlig enhet.--

(1) Inom sex månader från det datum då någon skada ådragit sig eller någon orsak till talan uppstått, varje person som är på väg att inleda en civilrättslig talan eller ett förfarande inom detta samväldet eller någon annanstans mot en statlig enhet för skadestånd på grund av skada på hans person eller egendom enligt kapitel 85 (som hänför sig till ärenden som berör statliga enheter) eller på annat sätt ska lämnas in till regeringsenhetens kontor, och om talan är riktad mot en Commonwealth-myndighet för skadestånd, ska han också lämna in till åklagarens kontor, ett skriftligt uttalande, undertecknat av eller för hans räkning, där det framgår:

(i) Namn och bostadsadress för den person till vilken talan har tillkommit.

(ii) Namn och bostadsadress för den skadade.

(iii) Datum och klockslag för olyckan.

(iv) Den ungefärliga platsen där olyckan inträffade.

(v) Namn och hemvist eller kontorsadress för eventuell behandlande läkare.

(2) Om det uttalande som föreskrivs i detta underavsnitt inte lämnas in, ska civilrättsliga åtgärder eller förfaranden som inletts mot regeringsenheten mer än sex månader efter datumet för skada på person eller egendom avvisas och den person till vilken en sådan orsak till Åtgärder som uppkommit för skada på person eller egendom ska för alltid vara avstängda från att gå vidare med detta inom detta Commonwealth eller någon annanstans. Rätten ska ursäkta underlåtenhet att uppfylla detta krav vid uppvisande av rimlig ursäkt för underlåtenhet att lämna in ett sådant uttalande.

(3) Vid en civilrättslig talan eller ett förfarande mot en annan regeringsenhet än Commonwealth-regeringen:

(i) Tiden för att lämna ett sådant skriftligt meddelande inkluderar inte den tid under vilken en skadad enskild person inte, på grund av oförmåga eller funktionshinder från skadan, inte kan lämna besked, som inte överstiger 90 dagars oförmåga.

(ii) Om skadorna på en individ leder till dödsfall, ska tiden för att meddela underrättelse börja med sådan död.

(iii) Underlåtenhet att följa detta underavsnitt ska inte vara ett hinder om den statliga enheten faktiskt eller konstruktivt fått besked om händelsen eller tillståndet som ger upphov till en persons krav.

(b) Inledande av åtgärder krävs.--Följande åtgärder och förfaranden måste inledas inom sex månader:

(1) En talan mot en tjänsteman vid någon regeringsenhet för något som gjorts under utövandet av hans ämbete, utom en talan som omfattas av en annan begränsning som anges i detta underkapitel.

(2) En framställning om fastställande av en bristfällig dom efter verkställighet och leverans av länsmanshandlingen för den egendom som sålts i samband med det exekutionsförfarande som hänvisas till i bestämmelserna i 8103 a § (angående bristande domar).

(3) (upphävd).

(4) En talan enligt avsnitt 4563 (c) (avser civil rättsmedel tillgänglig).

(5) En talan eller ett förfarande för att upphäva en rättslig försäljning av egendom.

(6) En begäran om återbestämmande av verkligt marknadsvärde enligt § 8103(f.1)(4) efter verkställighet och leverans av länsmanshandlingen för den egendom som sålts i samband med exekutionsförfarandet som hänvisas till enligt § 8103.

(c) Undantag.--Denna paragraf ska inte tillämpas på civilrättsliga åtgärder eller förfaranden som väckts enligt avsnitt 8522(b)(10) (som avser undantag från suverän immunitet) eller 8542(b)(9) (som avser undantag från statlig immunitet).

42c5522v

(5 oktober 1980, P.L.693, nr 142, eff. 60 dagar; 20 december 1982, P.L.1409, No.326, eff. 60 dagar; 9 juli 1992, P.L.507, No.97, eff . ett år; 21 december 1998, P.L.1082, nr.144, eff. imd.; 24 november 2004, P.L.1243, nr.152, eff. 60 dagar; 14 mars 2014, P.L.46, nr .20, eff. imd.; 26 november 2019, P.L.641, No.87, eff. 26 november 2019)

2019 års tillägg.Lag 87 tillagd undersec. (c). Se avsnitten 9 och 10(3) i lagen 87 i bilagan till denna rubrik för särskilda bestämmelser som avser avskiljbarhet och tillämplighet.

2014 års tillägg.Akt 20 omarbetad undersec. (b)(2) och (6), retroaktivt till den 24 januari 2005.

2013 Konstitutionsbrott.Lag 152 från 2004 förklarades författningsstridig. Commonwealth v. Neiman, 84 A.3d 603 (Pa. 2013). Konstitutionsbrottet trädde i kraft den 17 mars 2014.

1992 Upphävande.Lag 97 upphävde subsec. (b)(3).

1982 års tillägg.Lag 326 ändrade subsecs. (a)(2) och (b). Avsnitt 403 i akt 326 förutsatte att ändringarna av kapitel 55 som genomförs genom akt 326 endast ska tillämpas på orsaker till talan som uppstår efter ikraftträdandet av akt 326.

1980 års tillägg.Lag 142 lade till nuvarande avsnitt 5522 och upphävde tidigare avsnitt 5522 som rör samma ämne. Section 221(i)(2) of Act 142 förutsatte att, trots 1 Pa.C.S. § 1957 (som avser ineffektiva bestämmelser som inte återupplivats genom återupptagande i ändringsförfattningar), förklaras det härmed vara avsikten med punkt (1) att återställa 42 Pa.C.S. § 5522 till dess status före upphävandet av sektion 802(b) i lagen av den 26 november 1978, P.L.1399, nr. 330, känd som lagen om skadeståndskrav för politiska underavdelningar, om inte annat uttryckligen anges i en sådan paragraf som omarbetas och ändras härmed.

Korsreferenser.Sektion 5522 hänvisas till i avsnitt 8103 i denna titel.

42c5523s

§ 5523. Ett års preskription.

Följande åtgärder och förfaranden måste inledas inom ett år:

(1) En åtgärd för förtal, förtal eller intrång i privatlivet.

(2) En åtgärd på en borgen som ges som säkerhet av en part i något ärende, utom en borgen som ges av en fördömare i ett framstående förfarande.

(3) En åtgärd vid betalning eller prestationsgaranti.

42c5523v

(20 december 1982, P.L.1409, nr 326, eff. 60 dagar)

1982 års tillägg.Avsnitt 403 i akt 326 förutsatte att ändringarna av kapitel 55 som genomförs genom akt 326 endast ska tillämpas på orsaker till talan som uppstår efter ikraftträdandet av akt 326.

42c5524s

§ 5524. Två års preskription.

Följande åtgärder och förfaranden måste inledas inom två år:

(1) En åtgärd för misshandel, misshandel, falsk fängelse, falsk arrestering, uppsåtligt åtal eller uppsåtligt missbruk av processen.

(2) En talan för att återkräva skadestånd för skador på en person eller för dödsfall av en person som orsakats av en annans felaktiga handling eller försummelse eller olagligt våld eller försumlighet.

(3) En åtgärd för att ta, kvarhålla eller skada personlig egendom, inklusive åtgärder för specifik återvinning därav.

(4) En talan för avfall eller intrång i fast egendom.

(5) Talan om en lag om civilrättslig påföljd eller förverkande.

(6) En talan mot någon tjänsteman vid någon statlig enhet för utebliven betalning av pengar eller utebliven leverans av egendom som samlats in vid avrättning eller på annat sätt i hans besittning.

(7) Alla andra åtgärder eller förfaranden för att återkräva skadestånd för skada på person eller egendom som grundar sig på vårdslöst, avsiktligt eller på annat sätt skadeståndsgrundande beteende eller någon annan åtgärd eller förfarande som ger intrång, inklusive bedrägeri eller bedrägeri, förutom en åtgärd eller ett föremål till en annan begränsning som anges i detta underkapitel.

(8) En talan för att återkräva skadestånd för skada på en person eller för dödsfall för en person som orsakats av exponering för asbest ska inledas inom två år från den dag då personen har informerats av en legitimerad läkare om att personen har skadats. genom sådan exponering eller den dag då personen kände till eller vid utövande av rimlig noggrannhet borde ha vetat att personen hade en skada som orsakats av sådan exponering, beroende på vilket datum som inträffar först.

42c5524v

(20 december 1982, P.L.1409, nr 326, eff. 60 dagar; 17 december 2001, P.L.904, No.101, eff. 60 dagar; 24 november 2004, P.L.1243, No.152 eff. imd.)

2013 Konstitutionsbrott.Lag 152 från 2004 förklarades författningsstridig. Commonwealth v. Neiman, 84 A.3d 603 (Pa. 2013). Konstitutionsbrottet trädde i kraft den 17 mars 2014.

Korsreferenser.Avsnitt 5524 hänvisas till i avsnitt 1553 i avdelning 15 (Företag och icke-inkorporerade föreningar).

42c5524.1s

§ 5524.1. Preskription och ansökan om asbestkrav (författningsstridig).

42c5524.1v

2013 Konstitutionsbrott.Lag 152 från 2004 förklarades författningsstridig. Commonwealth v. Neiman, 84 A.3d 603 (Pa. 2013). Konstitutionsbrottet trädde i kraft den 17 mars 2014.

42c5525s

§ 5525. Fyra års preskription.

(a) Allmän regel.--Med undantag för vad som anges i underavsnitt (b), måste följande åtgärder och förfaranden inledas inom fyra år:

(1) En åtgärd på ett kontrakt, under försegling eller på annat sätt, för försäljning, konstruktion eller inredning av materiell personlig egendom eller inventarier.

(2) Varje åtgärd som omfattas av 13 Pa.C.S. § 2725 (angående preskription i avtal om försäljning).

(3) En talan på ett uttryckligt avtal som inte grundar sig på ett skriftligt instrument.

(4) En åtgärd på ett kontrakt som är underförstått i lag, förutom en åtgärd som omfattas av en annan begränsning som anges i detta underkapitel.

(5) En talan på en dom eller ett dekret från någon domstol i USA eller någon stat.

(6) En talan på någon officiell borgen för en offentlig tjänsteman, tjänsteman eller anställd.

(7) En talan på en överlåtbar eller icke överlåtbar obligation, seddel eller annat liknande skriftligt instrument. Om ett sådant instrument är betalbart på anmodan, ska den tid inom vilken en åtgärd på det måste inledas beräknas från det senare av antingen krav eller betalning av kapital eller ränta på instrumentet.

(8) En åtgärd på ett kontrakt, en skyldighet eller ett ansvar som grundas på en skrift som inte anges i punkt (7), under försegling eller på annat sätt, förutom en åtgärd som omfattas av en annan begränsning som anges i detta underkapitel.

(b) Särskilda bestämmelser.--En talan som omfattas av paragraf 8315 (som avser skadestånd i talan om identitetsstöld) måste inledas inom fyra år från dagen för brottet eller fyra år från den dag då målsäganden upptäckte identitetsstölden.

42c5525v

(5 oktober 1980, P.L.693, nr 142, eff. 60 dagar; 20 december 1982, P.L.1409, No.326, eff. 60 dagar; 19 juni 2002, P.L.430, No.62, eff . 60 dagar)

Korsreferenser.Avsnitt 5525 hänvisas till i avsnitt 5529 i denna titel.

42c5526s

§ 5526. Fem års preskription.

Följande åtgärder och förfaranden måste inledas inom fem år:

(1) Talan om återupplivande av en dompanträtt i fast egendom.

(2) En talan för specifikt fullgörande av ett avtal om försäljning av fast egendom eller för skadestånd för bristande efterlevnad av detta.

(3) En åtgärd för att genomdriva eventuella inlösenkapital eller något underförstått eller resulterande förtroende för fast egendom.

(4) (Struken genom ändring).

42c5526v

(20 december 1982, P.L.1409, nr 326, eff. 60 dagar; 4 maj 2006, P.L.112, nr. 34, eff. 120 dagar)

2006 års tillägg.Lag 34 utgår mom. (4). Section 6(1) of Act 34 förutsatt att Act 34 ska tillämpas på alla domar som verkställs på eller efter ikraftträdandet av § 6. Section (6)(3) of Act 34 förutsatt att ändringen av mom. 4 gäller endast för talan som uppkommer efter ikraftträdandet av 6 §.

42c5527s

§ 5527. Sexårig preskription.

(a) Eminent domän.--

(1) (i) Om en fördömare har lämnat in en förklaring om tagande, en framställning om utnämning av tittare för bedömning av skadestånd enligt 26 Pa.C.S. (avseende eminent domän) måste lämnas in inom sex år från det datum då fördömaren först gjorde betalning i enlighet med 26 Pa.C.S. § 307(a) eller (b) (som gäller besittning, rätt till inresa och betalning av ersättning).

(ii) Om betalning inte krävs enligt 26 Pa.C.S. § 307(a) för att få besittning måste en framställning om utnämning av tittare lämnas in inom sex år efter inlämnandet av förklaringen om tagande.

(2) Om fördömaren inte har lämnat in en förklaring om tagande, en framställning om utnämning av tittare för bedömning av skadestånd enligt 26 Pa.C.S. måste lämnas in inom sex år från det datum då det påstådda tagandet, skadan eller förstörelsen av egendomen inträffade eller rimligen kunde ha upptäckts av den dömde.

(b) Annan civilrättslig talan eller process.--Varje civilrättslig talan eller förfarande som varken är föremål för någon annan begränsning som anges i detta underkapitel eller som är undantagen från tillämpningen av en preskriptionstid enligt avsnitt 5531 (som avser ingen begränsning) måste inledas inom sex år.

42c5527v

(5 december 1980, P.L.1104, nr 189, eff. imd.; 20 dec. 1982, P.L.1409, nr. 326, eff. 60 dagar; 4 maj 2006, P.L.112, nr.34, eff . 120 dagar)

2006 års tillägg.Section 6(1) of Act 34 förutsatt att Act 34 ska tillämpas på alla fördömanden som verkställs på eller efter ikraftträdandet av § 6. Section (6)(3) of Act 34 förutsatt att ändringen av § 5527 endast ska tillämpas på orsaker. åtgärder som tillkommer efter ikraftträdandet av 6 §.

Korsreferenser.Avsnitt 5527 hänvisas till i avsnitt 5527.2 i denna titel.

42c5527.1s

§ 5527.1. Tio års begränsning.

(a) Negativt innehav.--Äganderätten till fast egendom kan förvärvas efter inte mindre än 10 år av faktisk, kontinuerlig, exklusiv, synlig, ökända, distinkt och fientlig innehav av den fasta egendomen.

(b) Sammanhängande tomter.--

(1) Om en tilläggstomt gränsar till och gränsar till fast egendom och regelbundet har använts som en del av och hänförlig till den fasta egendomen, får en innehavare som söker förvärva äganderätt till fast egendom enligt denna paragraf också inkludera den angränsande tomten i åtgärder för att tysta titeln enligt underavsnitt (c).

(2) För att förvärva äganderätten till den angränsande tomten måste innehavaren visa att:

(i) Arean av den angränsande tomten som beskrivs av metes and bounds överstiger inte en total yta på en halv acre när den kombineras med den fasta egendomen.

(ii) Innehavaren har gjort faktisk, kontinuerlig, exklusiv, synlig, ökända, distinkt och fientlig besittning av den sammanhängande tomten under en period av minst 10 år.

(c) Tyst titelåtgärd krävs.--

(1) En innehavare som söker förvärva äganderätt till fast egendom enligt denna paragraf måste, efter att ha uppfyllt kraven i mom.

(2) Meddelandet om talan ska innehålla uppgifter som avser svarandens möjlighet att bota enligt punkt d och ska lämnas till registerägarna, deras arvingar, efterträdare och överlåtare.

(3) Meddelandet ska tillhandahållas i en form som godkänts av Pennsylvanias högsta domstol, vilken blankett ska innehålla beskrivningen av metes and bounds, handlingsreferens, gatuadress, postnummer, enhetlig paketidentifierare eller skattepaketnummer och meddelanden från ettårsperioden för att bota som anges i mom.

(d) Ett års uppsägningstid.--

(1) Registerägarna eller deras arvingar, efterträdare och överlåtare ska ha ett år på sig att svara genom att inleda en utvisningstalan mot innehavaren, vilken åtgärd bestrider anspråket om negativ besittning.

(2) (i) Om en talan om avvisning lämnas in och delges i enlighet med kraven i denna paragraf och domen och domen i avvisningstalan avkunnas till förmån för registerägarna, eller deras arvingar, efterträdare och överlåtare, då tullas både den 10-åriga preskriptionstiden som anges i denna paragraf och den 21-åriga preskriptionstiden som anges i sektion 5530 (avser tjugoett års preskription), och domstolen ska meddela en dom till förmån för skivägare, eller deras arvingar, efterträdare och överlåtare, avyttra den tysta titelhandlingen.

(ii) Preskriptionstiden för varje efterföljande anspråk som ansöker om äganderätt genom negativt innehav enligt denna sektion eller sektion 5530 ska börja vid ett datum som inte är tidigare än dagen för domen som beviljar den lättnad som begärts i avvisningsförfarandet.

(3) Om ingen talan om utvisning har lämnats in och delgivits inom ettårsperioden, kan dom meddelas av den domstol som beviljar äganderätten till den fasta egendomen genom negativt innehav enligt detta avsnitt och Pennsylvanias regler för civilprocess.

(4) En dom som ger äganderätt genom negativt innehav enligt denna paragraf ska inte i och för sig:

(i) avsluta, avsluta eller ge upphov till en presumtion om tillfredsställelse eller frigörelse av något intresse i egendomen som följer med äganderätten till egendomen, inklusive, men inte begränsat till, servitut, vinster, förbund, inteckningar, panträtter, domar och leasingavtal ;

(ii) på annat sätt förlänga eller begränsa den tidsperiod under vilken anspråk avseende egendomen kan göras gällande mot en innehavare som beviljats ​​äganderätt genom en dom om negativt innehav; eller

(iii) ersätta alla tillämpliga lagbestämmelser, inklusive, men inte begränsat till, lagen av den 31 juli 1968 (P.L.805, No.247), känd som Pennsylvania Municipalities Planning Code, eller en zonkod för en stad i första klassen eller staden i den andra klassen, beroende på vad som kan vara fallet, och eventuell underavdelning eller markanvändningsförordning, i den utsträckning som är tillämplig, då gällande i den jurisdiktion där den aktuella fastigheten är belägen. Ingenting i detta avsnitt ska begränsa den i övrigt tillämpliga jurisdiktionen för någon zonindelningstjänsteman, zonindelningsnämnd, zonindelningsnämnd eller styrande organ med avseende på den aktuella egendomen.

(e) Begränsningar.--Denna paragraf ska inte tillämpas på fast egendom som ingår i en ägargemenskap upprättad enligt 68 Pa.C.S. Pt. II Subst. B (avser bostadsrätter), C (avser kooperativ) och D (avser planerade samfälligheter).

(f) Ej tillämpligt.--Denna paragraf ska inte gälla fast egendom som är:

(1) del av en ägargemenskap av gemensamt intresse som upprättats enligt 68 Pa.C.S. Pt. II Subpt. B, C eller D; eller

(2) ägs av USA, Commonwealth, en lokal regering eller någon myndighet, myndighet eller annan enhet i USA, Commonwealth eller lokal regering, inklusive, men inte begränsat till, en ombyggnadsmyndighet, kommunal myndighet och skola distrikt eller gemensam myndighet eller myndighet i USA, Commonwealth eller lokala myndigheter.

(g) Icke-exklusivt botemedel.--Den lättnad som är tillgänglig enligt denna paragraf är avsedd att vara kumulativ och inte utesluta några andra rättigheter eller gottgörelser som kan vara tillgängliga enligt lag eller rättvisa, inklusive, men inte begränsat till, fastställandet av äganderätten till en avlidens andel i fastigheter under 20 Pa. .C.S. 3546 § (angående bestämmande av äganderätten till dödsbos intresse i fast egendom).

(h) Definitioner.--Såsom de används i detta avsnitt ska följande ord och fraser ha den betydelse som de ges i detta underavsnitt om inte sammanhanget tydligt anger något annat:

"Riktig egendom."Fastigheter som inte överstiger ett halvt hektar stort område som är:

(1) Förbättrad av en enfamiljsbostad som är och har varit upptagen av en innehavare som söker titel enligt detta avsnitt i hela 10 år.

(2) Identifierad som en separat del i en registrerad befordran, antecknad indelningsplan eller antecknad officiell karta eller plan över en kommun.

"Enfamiljsbostad."En bostad designad för inflyttning av ett hushåll, oavsett om det är fristående från eller kopplat till andra strukturer.

42c5527.1v

(19 juni 2018, P.L.223, No.34, eff. ett år)

2018 års tillägg.Lag 34 lade till avsnitt 5527.1.

Korsreferenser.Avsnitt 5527.1 hänvisas till i avsnitt 5527.2, 5527.3, 5530 i denna titel.

42c5527.2s

§ 5527.2. Köttvinster.

(a) Allmän regel.--Registerägare, deras arvingar, efterträdare och överlåtare ska ha rätt att begära alla mesne-vinster i en talan om utvisning som lämnats in som svar på meddelandet som delges enligt avsnitt 5527.1 (avser tio års begränsning) eller avstå från rätten till sådan återvinning.

(b) Begränsning av återvinning.--Återvinningen ska begränsas till den mesne-vinst som är tillämplig på sexårsperioden som slutar med början av åtgärden för utvisning enligt avsnitt 5527(b) (avser sexårsbegränsning).

42c5527.2v

(19 juni 2018, P.L.223, No.34, eff. ett år)

2018 års tillägg.Lag 34 lade till avsnitt 5527.2.

42c5527.3s

§ 5527.3. Ersättning.

Svaranden i avvisningstalan enligt avsnitt 5527.1 (avser tio års preskription) ska ha rätt att få tillbaka sådana kostnader för underhåll, förbättringar, reparationer, renoveringar, skatter eller andra sådana utgifter till förmån för den fasta egendomen som svaranden kan bevisa genom en övervikt av de bevis som var eller borde ha åvilat skivägarna, deras arvingar, efterträdare och överlåtare.

42c5527.3v

(19 juni 2018, P.L.223, No.34, eff. ett år)

2018 års tillägg.Lag 34 lade till avsnitt 5527.3.

42c5528s

§ 5528. Femton års preskription.

Om inte annat föreskrivs i avsnitt 17 (som gäller preskriptionstider) i lagen av den 9 augusti 1971 (P.L.286, nr. 74), känd som "Disposition of Abandoned and Unclaimed Property Act", en talan om escheat, eller för betalning till Statskontoret utan flykt, måste påbörjas inom 15 år efter det att den egendom som eftersöks i en sådan talan först har försvunnit eller blivit flyktbar eller betalas till Statskontoret enligt någon lag.

42c5528v

Referenser i text.Lagen av den 9 augusti 1971, P.L.286, nr. 74, känd som lagen om disposition av övergiven och ouppfordrad egendom, som avses i detta avsnitt, upphävdes genom lagen av den 9 december 1982, P.L.1057, nr.248. Ämnet finns nu i artikel XIII.1 i lagen av den 9 april 1929, P.L.343, No.176, känd som The Fiscal Code.

42c5529s

§ 5529. Tjugo års preskription.

(a) Avrättning mot lös egendom.--En exekution mot lös egendom ska meddelas inom 20 år efter tillträdet av den dom på vilken exekutionen ska meddelas.

(b) Instrument under försegling.--

(1) Utan hinder av paragraf 5525(7) (avseende fyra års begränsning) måste en talan mot ett skriftligt instrument under försegling inledas inom 20 år.

(2) (Struken genom ändring).

42c5529v

(5 december 1980, P.L.1104, nr 189, eff. imd.; 20 december 1982, P.L.1409, nr 326, eff. 60 dagar; 18 juni 1998, P.L.536, nr 77, eff . imd.; 25 juni 2018, P.L.348, nr 46, eff. imd.)

2018 års tillägg.Lag 46 utgår mom. (b)(2).

1982 års tillägg.Avsnitt 403 i akt 326 förutsatte att ändringarna av kapitel 55 som genomförs genom akt 326 endast ska tillämpas på orsaker till talan som uppstår efter ikraftträdandet av akt 326.

42c5530s

§ 5530. Tjugoett års preskription.

(a) Allmän regel.--Följande åtgärder och förfaranden måste inledas inom 21 år:

(1) Med undantag för vad som anges i avsnitt 5527.1 (avser tio års begränsning), en talan om innehav av fast egendom.

(2) En talan om betalning av jordränta, livränta eller annan avgift på fast egendom, eller någon del eller del därav. Om denna paragraf avser att förhindra betalning av en sådan hyra, livränta eller avgift, ska hyran, livräntan eller avgiften som betalningen avser upphöra och inga ytterligare åtgärder får vidtas med avseende på efterföljande betalningar.

(3) (Struken genom ändring).

(b) Inträde på land.--Inget inträde på fast egendom ska belasta loppet av den preskriptionstid som anges i mom (a)(1), såvida inte en innehavsrättslig åtgärd ska inledas för detta inom ett år efter inträdet. Ett sådant inträde och påbörjande av en innehavshandling, utan återhämtning däri, ska inte påverka löptiden av sådan preskriptionstid med avseende på en annan innehavshandling, såvida inte en sådan annan innehavshandling inleds inom ett år efter det att den första upphörde.

42c5530v

(4 maj 2006, P.L.112, No.34, eff. 120 dagar; 19 juni 2018, P.L.223, No.34, eff. ett år)

2018 års tillägg.Lag 34 ändrad mom. (a)(1).

2006 års tillägg.Lag 34 utgår mom. (a)(3). Section 6(1) of Act 34 förutsatt att Act 34 ska tillämpas på alla fördömanden som verkställs på eller efter ikraftträdandet av § 6. Section (6)(3) of Act 34 förutsatt att ändringen av mom. (a)(3) gäller endast för talan som uppkommer efter ikraftträdandet av 6 §.

Korsreferenser.Avsnitt 5530 hänvisas till i avsnitt 5527.1 i denna titel.

42c5531s

§ 5531. Ingen begränsning.

Följande åtgärder och förfaranden kan inledas när som helst utan hinder av någon annan bestämmelse i detta underkapitel förutom avsnitt 5521 (som gäller begränsningar av utländska fordringar):

(1) En åtgärd mot en advokat av eller på uppdrag av en klient för att upprätthålla underförstådda eller resulterande förtroende för fast egendom.

(2) En talan av Commonwealth, ett län eller ett institutionsdistrikt mot den fasta eller personliga egendomen för personer som var offentliga anklagade, inklusive mentalpatienter, för att få tillbaka kostnaderna för deras underhåll och underhåll.

(3) En talan av Commonwealth, ett län eller ett institutionsdistrikt mot den fasta eller personliga egendomen för personer som var juridiskt skyldiga att betala för underhåll och underhåll av personer som var offentliga avgifter, inklusive mentalpatienter, för att få tillbaka kostnaden för deras underhåll och stöd.

42c5531v

Korsreferenser.Avsnitt 5531 hänvisas till i avsnitt 5527 i denna titel.

42c5532s

§ 5532.Frånvaro eller förtigande.

(a) Allmän regel.--Om, när en talan uppstår mot en person, han står utan detta samväld, ska den tid inom vilken talan eller förfarandet måste påbörjas beräknas från den tidpunkt då han kommer in i eller återvänder till detta samväld. Om han, efter det att en talan har uppstått mot en person, lämnar detta samväldet och förblir kontinuerligt frånvarande därifrån under fyra månader eller mer, eller om han bor inom detta samväldet under ett falskt namn som är okänt för den person som har rätt att inleda talan eller pågår, är tiden för hans frånvaro eller vistelse inom detta Commonwealth under ett sådant falskt namn inte en del av den tid inom vilken åtgärden eller förfarandet måste påbörjas.

(b)Undantag.--Underavsnitt (a) gäller inte i något av följande fall:

(1) Medan det finns en utnämning, frivillig eller ofrivillig, gjord i enlighet med lag, av en person till vilken processen kan överlämnas inom detta Commonwealth med samma effekt som om det betjänades personligen inom detta Commonwealth.

(2) Medan ett utländskt företag har en eller flera tjänstemän eller andra personer i detta samväldet som en process mot ett sådant företag kan delges.

(3) Medan jurisdiktion över svarandens person kan erhållas utan personlig leverans av process till honom inom detta Commonwealth.

(c) Bedrägligt döljande.--I fråga om en civilrättslig talan eller ett förfarande mot förvaltaren av en uttrycklig eller underförstådd trust, ska den tid inom vilken en sådan talan eller förfarande av eller på uppdrag av en förmånstagare på grund av bedrägeri måste inledas beräknas från upptäckten av bedrägeri, eller när, med rimlig noggrannhet, den bedragne kan ha upptäckt bedrägeriet. Detta underavsnitt ska inte hindra en godkänd köpare för värde från att åberopa gällande preskription.

42c5533s

§ 5533. Spädbarn, sinnessjukdom eller fängelse.

(a) Allmän regel.--Om inte annat föreskrivs i lag, förlänger inte vansinne eller fängelse den tid som begränsas av detta underkapitel för att inleda ett ärende.

(b) Spädbarn.--

(1) (i) Om en person som har rätt att väcka en civilrättslig talan är en oemanciperad minderårig vid tidpunkten för talan, ska minoritetsperioden inte anses vara en del av den tidsperiod inom vilken talan måste väckas. En sådan person ska ha samma tid för att väcka talan efter att ha uppnått majoritet som medges för andra enligt bestämmelserna i detta underkapitel.

(ii) Som det används i denna paragraf avser termen "mindreårig" varje individ som ännu inte har fyllt 18 år.

(2) (i) Om en person som är berättigad att väcka en civilrättslig talan till följd av sexuella övergrepp är under 18 år vid tidpunkten för talan, ska personen ha en period av 37 år efter att ha fyllt 18 år i som ska väcka en skadeståndstalan oavsett om den enskilde lämnar in en brottsanmälan angående de sexuella övergreppen.

(i.1) Om en person som är berättigad att väcka en civilrättslig talan till följd av sexuella övergrepp är minst 18 år och yngre än 24 år vid tidpunkten för talan, har den enskilde tills han fyllt 30 år på sig att börja en skadeståndstalan oavsett om den enskilde lämnar in en brottsanmälan angående de sexuella övergreppen.

(ii) Vid tillämpningen av denna punkt ska termen "sexuella övergrepp" innefatta, men inte begränsas till, följande sexuella aktiviteter mellan en individ som är 23 år eller yngre och en vuxen, förutsatt att individen som tar med sig civilrättslig talan som är involverad i sådan verksamhet till följd av tvångstvång eller hot om tvångstvång som skulle förhindra motstånd från en person med rimlig beslutsamhet:

(A) sexuellt umgänge, vilket inkluderar penetrering, hur liten som helst, av någon kroppsdel ​​eller föremål in i en annans könsorgan;

(B) avvika sexuellt umgänge, vilket inkluderar samlag per os eller per anus; och

(C) oanständig kontakt, vilket inkluderar all beröring av den sexuella eller andra intima delen av personen i syfte att väcka eller tillfredsställa sexuell lust hos någon av dem.

(iii) I denna paragraf ska "tvångstvång" ha den betydelse som ges i 18 Pa.C.S. § 3101 (avseende definitioner).

42c5533v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar; 30 maj 1984, P.L.337, No.67, eff. 30 dagar; 28 juni 2002, P.L.518, No.86, eff. 60 dagar; 26 november 2019, P.L.641, nr 87, från och med 26 november 2019)

2019 års tillägg.Lag 87 ändrad subsec. (b)(2). Se sektionerna 9 och 10(1) och (2) i Act 87 i bilagan till denna rubrik för särskilda bestämmelser som rör avskiljbarhet och tillämplighet.

2002 års tillägg.Lag 86 ändrad subsec. (b). Section 3 of Act 86 förutsatte att ändringen av mom. (b) ska inte tillämpas för att återuppliva en åtgärd som har preskriberats av en befintlig preskriptionstid på ikraftträdandet av lagen 86.

42c5534s

§ 5534.Krig.

(a) Orsak till talan i främmande land.--Om en talan, vare sig den ursprungligen tillkommit till förmån för en bosatt eller icke-bosatt i detta samväldet, uppkommit i ett främmande land med vilket USA eller någon av dess allierade då eller senare var i krig, eller territorium då eller senare ockuperat av regering i ett sådant främmande land, den tid som förflutit mellan början av kriget eller en sådan ockupation och upphörandet av fientligheterna med ett sådant land, eller av en sådan ockupation, är inte en del av den tid inom vilken den civila talan eller förfarandet måste påbörjas, utan hinder av någon annan bestämmelse i detta underkapitel.

(b) Alien ett parti.--Om en person inte kan inleda en åtgärd eller ett förfarande inom detta Commonwealth på grund av att någon part är en främmande subjekt eller medborgare i ett främmande land i krig med USA eller någon av dess allierade, oavsett om orsaken till talan uppstod under eller före krig, är den tid som förflutit mellan krigets början och fientligheternas upphörande med ett sådant land inte en del av den tid inom vilken den civila talan eller förfarandet måste inledas, utan hinder av någon annan bestämmelse i detta underkapitel.

(c)Ingen fiende i fiendens land eller fientligt ockuperat territorium.--Om en person som är berättigad att inleda en åtgärd eller ett förfarande, annan än en person som är berättigad till förmånerna enligt underavsnitt (b), är bosatt i eller vistas i ett främmande land med vilket USA eller någon av dess allierade befinner sig. krig, eller territorium som ockuperas av regeringen i ett sådant främmande land, är perioden för sådan vistelse eller vistelse under vilken kriget fortsätter eller territoriet är ockuperat inte en del av den tid inom vilken civilrättslig talan eller rättegång måste inledas, trots att någon annan bestämmelse i detta underkapitel.

42c5535s

§ 5535. Effekten av andra åtgärder och förfaranden.

(a) Uppsägning av tidigare ärende.--

(1) Om en civilrättslig talan eller ett civilrättsligt förfarande inleds i tid och avslutas, får en part, eller dennes efterträdare i intresse, utan hinder av någon annan bestämmelse i detta underkapitel, inleda en ny talan eller förfarande på samma grund inom ett år efter uppsägningen och vilken annan part som helst kan inskjuta alla försvar eller anspråk som kan ha intervenerats i den ursprungliga talan eller förfarandet.

(2)Punkt (1) gäller inte för:

(i) En talan för att återkräva skadestånd för skada på en person eller för döden av en individ orsakad av en annans felaktiga handling eller försummelse eller olagligt våld eller försumlighet.

(ii) En åtgärd eller ett förfarande som avslutats av en frivillig icke-process, ett avbrott, ett avskedande på grund av försummelse att väcka talan eller förfarandet, eller en slutgiltig dom i sak.

(b) Stanna av materien.--Om inledandet av en civilrättslig talan eller ett förfarande har vilandeförklarats av en domstol eller genom ett lagstadgat förbud, är varaktigheten av vilan inte en del av den tid inom vilken talan eller förfarandet måste inledas.

(c) Skiljedom.--Om det ska ha fastställts av en domstol att en part inte är skyldig att framställa ett yrkande till skiljeförfarande, är den tid som förflutit mellan kravet på skiljeförfarande och det slutgiltiga avgörandet av domstolen att det inte finns någon skiljeskyldighet inte en del. av den tid inom vilken en civilrättslig talan eller ett sådant förfarande måste väckas. Den tid, inom vilken talan eller förfarandet måste väckas, får inte förlängas genom denna mom. utöver ett år efter sådant slutligt avgörande av domstol.

42c5535v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar; 5 oktober 1980, P.L.693, No.142, eff. 60 dagar)

1980 års tillägg.Lag 142 ändrad undersektion. (c).

1978 års tillägg.Lag 53 ändrad mom. (a).

Korsreferenser.Avsnitt 5535 hänvisas till i avsnitt 5103 i denna titel.

42c5536s

§ 5536.Byggnadsprojekt.

(a) Allmän regel.--Med undantag för vad som föreskrivs i underavsnitt (b), måste en civilrättslig talan eller ett förfarande som väcks mot en person som lagligen utför eller tillhandahåller projektering, planering, övervakning eller observation av konstruktion eller uppförande av någon förbättring av fast egendom inledas inom 12 år efter slutförandet av konstruktion av en sådan förbättring för att återkräva skadestånd för:

(1) Eventuella brister i utformning, planering, övervakning eller observation av konstruktion eller konstruktion av förbättringen.

(2) Skada på egendom, verklig eller personlig, till följd av en sådan brist.

(3) Skada på personen eller för olovlig död till följd av en sådan brist.

(4) Bidrag eller ersättning för skador som uppkommit på grund av skada som nämns i punkt (2) eller (3).

(b)Undantag.--

(1) Om en skada eller olagligt dödsfall inträffar mer än tio och inom 12 år efter det att förbättringen slutförts, får en civilrättslig talan eller ett förfarande inom ramen för mom (a) inledas inom den tid som annars begränsas av detta underkapitel, men inte senare än 14 år efter slutförandet av byggandet av sådan förbättring.

(2) Den begränsning som föreskrivs i mom närmaste orsaken till den skada eller olagliga dödsfall för vilken det föreslås att en talan eller ett förfarande inleds.

(c)Ingen förlängning av begränsningar.--Denna paragraf ska inte förlänga den period inom vilken civilrättsliga åtgärder eller förfaranden kan inledas enligt någon lagbestämmelse.

42c5536v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar)

1978 års tillägg.Lag 53 ändrade subsecs. (a) och (b).

42c5537s

§ 5537. Lantmäteri.

Alla åtgärder för att återkräva någon eller alla skadestånd mot någon person som är engagerad i utövandet av lantmäteri som uppstår till följd av någon brist, defekt, utelämnande, fel eller felberäkning ska påbörjas inom 12 år från det att tjänsterna utfördes. Varje sådan åtgärd som inte påbörjats inom denna 12-årsperiod ska preskriberas för alltid. Orsaken till talan i sådana fall ska tillkomma när tjänsterna utförs. Vidare ska talan väckas inom fyra år från det att sådan talan upptäcktes, dock senast under denna 12-åriga preskriptionstid. Under alla omständigheter ska ingen åtgärd vidtas efter de 12 åren från det att tjänsterna utförs. Termen "utövning av lantmäteri" ska vara densamma som definieras i lagen av den 23 maj 1945 (P.L.913, No.367), känd som registreringslagen för ingenjörer, lantmätare och geologer.

42c5537v

(30 juni 1988, P.L.464, nr. 79, eff. imd.; 7 juli 2006, P.L.348, nr. 72, eff. 60 dagar)

42c5538s

§ 5538. Landskapsarkitektur.

(a) Allmän regel.--Alla åtgärder för att återkräva någon eller alla skador mot någon person som är engagerad i utövandet av landskapsarkitektur som uppstår till följd av brister, defekter, utelämnanden, fel eller felberäkningar ska påbörjas inom 12 år från det att tjänsterna utfördes. Varje sådan åtgärd som inte påbörjats inom denna 12-årsperiod ska preskriberas för alltid. Orsaken till talan ska uppstå vid väsentligt slutförande av projektet. Ingenting i detta avsnitt ska tolkas som att det förlänger den period som föreskrivs av lagarna i detta Samväld för att väcka talan. Termen "utövande av landskapsarkitektur" ska vara densamma som definieras i lagen av den 24 januari 1966 (1965 P.L.1527, No.535), känd som Landscape Architects' Registration Law.

(b) Undantag.--Den begränsning som föreskrivs i mom den skada eller det olagliga dödsfallet för vilket det föreslås att en talan eller ett förfarande inleds.

42c5538v

(30 juni 1988, P.L.464, nr 79, eff. imd.)

1988 års tillägg.Lag 79 lade till avsnitt 5538.

42c5539s

§ 5539. Fastighetsvärderingar.

(a) Allmän regel.--Med undantag för vad som föreskrivs i mom (b) ska en skadeståndstalan mot en fastighetsvärderingsman som härrör från värderingsmannens fastighetsvärderingsverksamhet väckas inom fem år efter den dag då värderingen gjordes.

(b) Undantag.--En skadeståndstalan mot en fastighetsvärderingsman enligt punkt (a) kan väckas mer än fem år efter den dag då värderingen gjordes om:

(1) det finns bevis för bedrägeri eller avsiktlig felaktig framställning från fastighetsvärderingsmannens sida; eller

(2) värderingen gjordes för en konsument som en del av köp eller försäljning av småhusfastigheter som inte involverade en långivare.

42c5539v

(22 december 2021, P.L.452, nr 93, eff. 60 dagar)

2021 års tillägg.I lagen 93 lades till sektion 5539. Avsnitt 2 i akt 93 föreskrev att den femåriga viloperioden enligt sektion 5539 inte ska gälla för en talan som har uppstått på eller före ikraftträdandet av sektion 2.

42c5551h

UNDERKAPITEL C

BROTTFÖLJANDE

Sec.

5551.Ingen begränsning tillämplig.

5552.Övriga förseelser.

5553. Sammanfattning av brott som rör fordon.

5554.Tolling av stadga.

Tidigare brott och brott.Section 25(c) of Act 142 of 1976 förutsatte att preskriptionstiden som anges i Act 142 med avseende på brott och brott inte ska gälla för brott och brott som begåtts före ikraftträdandet av avdelning 18 (Brott och brott) och tidigare lagar. preskription fortsätter härmed i kraft beträffande sådana brott och brott.

Korsreferenser.Underkapitel C hänvisas till i avsnitt 7507.1 i avdelning 18 (Brott och brott).

42c5551s

§ 5551. Ingen begränsning tillämplig.

Åtal för följande brott kan väckas när som helst:

(1) Mord.

(2) Frivilligt dråp.

(3) Konspiration att begå mord eller uppmaning att begå mord om ett mord är resultatet av sammansvärjningen eller uppmaningen.

(4) Varje brott som påstås ha begåtts i samband med ett mord av första eller andra graden, enligt vad som anges i 18 Pa.C.S. § 2502(a) eller (b) och (d) (som avser mord).

(5) En överträdelse av 75 Pa.C.S. § 3742 (avser olyckor med dödsfall eller personskada) eller 3732 (avser mord med fordon) om den anklagade var förare av ett fordon som var inblandat i en olycka som resulterade i någon persons död.

(6) En överträdelse av 18 Pa.C.S. § 2702(a)(1), (2), (4) eller (7) (som avser grov misshandel) om den anklagade visste att offret var en brottsbekämpande tjänsteman och den brottsbekämpande tjänstemannen agerade inom ramen för tjänstemannens plikter.

(7) Ett brott enligt någon av följande bestämmelser i 18 Pa.C.S. (relaterade till brott och brott), eller en konspiration eller uppmaning att begå ett brott enligt någon av följande bestämmelser i 18 Pa.C.S. om brottet är ett resultat av konspirationen eller uppmaningen, om offret var under 18 år vid tidpunkten för brottet:

Section 3011(b) (som gäller handel med individer).

Avsnitt 3012 (som avser ofrivilligt träldom) när det gäller sexuellt tjänande.

Avsnitt 3121 (avser våldtäkt).

Avsnitt 3122.1 (avser lagstadgade sexuella övergrepp).

Avsnitt 3123 (som gäller ofrivilligt avvikande sexuellt umgänge).

Avsnitt 3124.1 (som gäller sexuella övergrepp).

Avsnitt 3124.2 (avser institutionella sexuella övergrepp).

Avsnitt 3125 (avser grov otillbörlig misshandel).

Avsnitt 4302 (som gäller incest).

42c5551v

(5 oktober 1980, P.L.693, nr 142, eff. 60 dagar; 14 december 1984, P.L.986, nr. 199, eff. 60 dagar; 19 december 1984, P.L.1089, nr.218 eff. imd.; 5 april 1990, P.L.113, nr 27, eff. 60 dagar; 17 juli 2007, P.L.123, nr. 37, eff. 60 dagar; 26 november 2019, P.L.641, nr. .87, från och med 26 november 2019)

2019 års tillägg.Lag 87 tillagd mom. (7). Se sektionerna 9 och 10(1) i lagen 87 i bilagan till denna rubrik för särskilda bestämmelser som avser avskiljbarhet och tillämplighet.

2007 års tillägg.Lag 37 ändrade hela avsnittet. 5 § i lag 37 förutsatte att tillägget av mom. (6) som föreskriver en ny preskriptionsregler för vissa överträdelser av 18 Pa.C.S. § 2702(a)(1), (2), (4) eller (7) ska tillämpas på sådana grova övergrepp som begås efter ikraftträdandet av 5 §.

Korsreferenser.Avsnitt 5551 hänvisas till i avsnitten 5552, 8522, 8542 i denna titel.

42c5552s

§ 5552. Övriga brott.

(a) Allmän regel.--Om inte annat föreskrivs i detta underkapitel, ska åtal för ett brott väckas inom två år efter det att det begicks.

(b) Större förseelser.--Ett åtal för något av följande brott måste inledas inom fem år efter det att det begicks:

(1) Enligt följande bestämmelser i avdelning 18 (som rör brott och brott):

Avsnitt 901 (som gäller brottsförsök) som involverar försök att begå mord där inget mord inträffar.

Avsnitt 902 (som hänför sig till brottslig uppmaning) som involverar uppmaning att begå mord där inget mord inträffar.

Avsnitt 903 (som gäller kriminell konspiration) som involverar konspiration för att begå mord där inget mord inträffar.

Avsnitt 911 (som gäller korrupta organisationer).

Avsnitt 2702 (avser grov misshandel).

Avsnitt 2706 (som gäller terroristhot).

2713 § (avser försummelse av vårdberoende person).

Avsnitt 2901 (som gäller kidnappning).

Avsnitt 3301 (avser mordbrand och relaterade brott).

Avsnitt 3502 (avser inbrott).

Avsnitt 3701 (avser rån).

Avsnitt 3921 (avser stöld genom olagligt tagande eller förfogande) till avsnitt 3933 (avser olaglig användning av dator).

Avsnitt 4101 (avser förfalskning).

Avsnitt 4107 (som gäller vilseledande eller bedrägliga affärsmetoder).

Avsnitt 4108 (som gäller kommersiella mutor och brott mot skyldigheten att agera ointressefritt).

Avsnitt 4109 (som gäller riggning av offentligt utställda tävlingar).

Avsnitt 4117 (som gäller försäkringsbedrägeri).

Avsnitt 4701 (som avser mutor i officiella och politiska frågor) till och med avsnitt 4703 (som avser vedergällning för tidigare officiella handlingar).

Avsnitt 4902 (som gäller mened) till och med avsnitt 4912 (som avser att utge sig för att vara en offentlig tjänsteman).

Avsnitt 4952 (som gäller hot mot vittnen eller offer).

Sektion 4953 (som gäller vedergällning mot vittne, offer eller part).

Avsnitt 5101 (som avser att hindra lagförvaltning eller annan statlig funktion).

Avsnitt 5111 (som gäller handel med intäkter från olaglig verksamhet).

5512 § (avser lotterier etc.) till och med 5514 § (avser poolförsäljning och bookmaking).

Sektion 5902(b) (som gäller prostitution och relaterade brott).

Sektion 6111(g)(2) och (4) (som gäller försäljning eller överlåtelse av skjutvapen).

(2) Varje brott som är straffbart enligt avsnitt 13(f) i lagen av den 14 april 1972 (P.L.233, No.64), känd som The Controlled Substance, Drug, Device and Cosmetic Act.

(3) Varje konspiration för att begå något av de brott som anges i punkterna (1) och (2) och varje uppmaning att begå något av brotten i punkterna (1) och (2) om uppmaningen resulterar i det fullbordade brottet.

(4) Enligt lagen av den 13 juni 1967 (P.L.31, No.21), känd som Public Welfare Code.

(5) Enligt lagen av den 24 november 1998 (P.L.874, No.110), känd som Motor Vehicle Chop Shop and Illegaly Actained and Altered Property Act.

(b.1) Större sexualbrott.--Med undantag för vad som anges i avsnitt 5551(7) (som avser ingen begränsning tillämplig), måste ett åtal för något av följande brott enligt avdelning 18 inledas inom 12 år efter det att det begicks:

Avsnitt 3121 (avser våldtäkt).

Avsnitt 3122.1 (avser lagstadgade sexuella övergrepp).

Avsnitt 3123 (som gäller ofrivilligt avvikande sexuellt umgänge).

Avsnitt 3124.1 (som gäller sexuella övergrepp).

Avsnitt 3124.2 (avser institutionella sexuella övergrepp).

Avsnitt 3125 (avser grov otillbörlig misshandel).

Avsnitt 4302 (som gäller incest).

Avsnitt 6312 (som gäller sexuella övergrepp mot barn).

(c) Undantag.--Om den tid som föreskrivs i (a), (b) eller (b.1) har löpt ut, kan åtal ändå väckas för:

(1) Varje brott vars väsentliga inslag är antingen bedrägeri eller ett brott mot förtroendeplikt inom ett år efter det att brottet upptäcktes av en förolämpad part eller av en person som har en laglig skyldighet att företräda en förolämpad part och som inte själv är part i brottet, men denna paragraf får inte i något fall förlänga den i övrigt gällande preskriptionstiden med mer än tre år.

(2) Varje brott som begås av en offentlig tjänsteman eller anställd under eller i samband med hans ämbete eller anställning när som helst när den tilltalade är i offentlig tjänst eller anställning eller inom fem år därefter, men i inget fall får denna paragraf förlängas den i övrigt gällande preskriptionstiden med mer än åtta år.

(3) Varje sexualbrott som begås mot en minderårig som är yngre än 18 år när som helst fram till den senare av den preskriptionstid som föreskrivs i lag efter att den minderårige har fyllt 18 år eller det datum då den minderårige fyller 55 år. ålder. Som det används i denna paragraf avser termen "sexualbrott" ett brott enligt följande bestämmelser i avdelning 18 eller en konspiration eller uppmaning att begå ett brott enligt någon av följande bestämmelser i avdelning 18 om brottet är ett resultat av konspirationen eller uppmaningen:

Avsnitt 3126 (som avser otillbörlig misshandel).

Avsnitt 3127 (som avser oanständig exponering).

Avsnitt 4304 (som gäller att äventyra barns välfärd).

Avsnitt 6301 (som gäller korruption av minderåriga).

Section 6312(b) (som gäller sexuella övergrepp mot barn).

Avsnitt 6320 (som gäller sexuellt utnyttjande av barn).

(3.1) Varje sexualbrott som begås mot en individ som är 23 år eller yngre när som helst fram till den senare av den preskriptionstid som föreskrivs i lag efter att individen har fyllt 24 år eller 20 år efter datumet för brottet . Som det används i denna paragraf avser termen "sexualbrott" ett brott enligt följande bestämmelser i avdelning 18 eller en konspiration eller uppmaning att begå ett brott enligt någon av följande bestämmelser i avdelning 18 om brottet är ett resultat av konspirationen eller uppmaningen:

Avsnitt 3011(a) (som gäller människohandel med individer) när det gäller sexuellt tjänande.

Avsnitt 3012 (som avser ofrivilligt träldom) när det gäller sexuellt tjänande.

Sektion 3121(a) och (b).

§ 3123(a).

Avsnitt 3124.1.

Avsnitt 3124.2(a) och (b).

§ 3125(a).

Avsnitt 3126.

Avsnitt 3127.

Sektion 4302(a).

(4) Ett brott som bryter mot 18 Pa.C.S. § 6111(c) eller (g), inom ett år efter upptäckten av statliga eller lokala brottsbekämpande myndigheter, men i inget fall ska denna paragraf förlänga preskriptionstiden som annars är tillämplig med mer än åtta år.

(5) Ett brott under 18 Pa.C.S. 3011 eller 3012 § där offret för människohandel inte var minderårig någon gång upp till tio år från dagen för det senaste brottet enligt denna paragraf som begicks mot offret.

(6) Ett brott under 18 Pa.C.S. § 3012 som involverar arbetsslav under tiden offret var minderårig när som helst upp till tio år efter att offret fyllt 18 år.

(c.1) Bevis för genetisk identifiering.--Utan hinder av motsatsen i lag, om bevis för ett sexualbrott enligt underavsnitt (c)(3) eller (3.1) eller ett grovt brott erhålls innehållande human deoxiribonukleinsyra (DNA) som sedan används för att identifiera en annars oidentifierad person som gärningsman för brottet, får åtal för brottet inledas inom den preskriptionstid som föreskrivs för brottet eller ett år efter det att personens identitet fastställts, beroende på vilket som inträffar senare.

(d) Kommission av brott.--Ett brott begås antingen när varje moment inträffar, eller, om ett lagstiftande syfte att förbjuda ett fortsatt beteende tydligt visar sig, vid den tidpunkt då uppförandet eller den tilltalades medverkan till det avslutas. Tiden börjar löpa dagen efter att förseelsen har begåtts.

(e) Inledande av åtal.--Om inte annat följer av den allmänna regeln som antagits i enlighet med paragraf 5503 (som gäller inledande av ärenden), inleds ett åtal antingen när ett åtal har hittats eller en information enligt paragraf 8931 (b) (som avser åtal och information) utfärdas, eller när en stämningsansökan, stämningsansökan eller stämningsansökan utfärdas, om sådan stämningsansökan, stämningsansökan eller stämningsansökan verkställs utan oskäligt dröjsmål.

42c5552v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar; 4 oktober 1978, P.L.873, nr. 168, eff. 60 dagar; 5 oktober 1980, P.L.693, nr.142, eff. 60 dagar; 13 maj 1982, P.L.417, nr 122, eff. 60 dagar; 20 december 1982, P.L.1409, nr 326, eff. 60 dagar; 14 december 1984, P.L.986 .199, eff. 60 dagar; 19 december 1984, P.L.1089, No.218, eff. imd.; 19 december 1990, P.L.1341, No.208, eff. 60 dagar; 31 mars 1995, 1st Sp.Sess., P.L.985, nr 10, eff. 60 dagar; 29 mars 1996, P.L.51, No.17, eff. 60 dagar; 21 december 1998, P.L.1086, No.145, eff . 60 dagar; 20 december 2000, P.L.976, nr.136, eff. imd.; 21 november 2001, P.L.844, nr.86, eff. 60 dagar; 28 juni 2002, P.L.518, nr. 86, eff. 60 dagar; 30 november 2004, P.L.1428, No.185, eff. imd.; 7 juli 2006, P.L.378, No.81, eff. 7 dagar; 29 november 2006, P.L.1581 , nr 179, eff. 60 dagar; 17 oktober 2008, P.L.1628, nr. 131, eff. 60 dagar; 2 juli 2014, P.L.945, nr. 105, eff. 60 dagar; 26 november 2019 , P.L.641, nr 87, från och med 26 november 2019)

2019 års tillägg.Lag 87 ändrade subsecs. (b.1), (c)(3) och (c.1) och tillagda underavsnitt. (c)(3.1). Se sektionerna 9 och 10(1) i lagen 87 i bilagan till denna rubrik för särskilda bestämmelser som avser avskiljbarhet och tillämplighet.

2014 års tillägg.Lag 105 ändrad undersektion. (c)(3) och tillagda subsec. (c)(5) och (6).

2008 års tillägg.Lag 131 ändrad undersektion. (b)(1) och tillagda subsec. (c)(4).

2006 års ändringar.Lag 81 ändrad subsec. (b.1) och lag 179 ändrade underavsnitt. (c)(3). Avsnitt 5 i akt 81 förutsatte att akt 81 ska tillämpas på alla åtgärder som inleds på eller efter ikraftträdandet av akt 81.

2004 års tillägg.Lag 185 tillagd subsec. (c.1).

2002 års tillägg.Lag 86 ändrade subs. (b)(1) och (c) och tillagda subsec. (b.1).

2001 års tillägg.Lag 86 ändrad subsec. (b).

1984 års ändringar.Lagarna 199 och 218 ändrade understyckena. (a) och (b). Ändringarna genom lagarna 199 och 218 är identiska.

Referenser i text.Avsnitt 3933 i avdelning 18 (Brott och brott) upphävs. Ämnet finns nu i avsnitt 7611 i avdelning 18.

Sektionerna 4907 och 4908 i avdelning 18 upphävs.

Lagen av den 24 november 1998, P.L.874, No.110, känd som Motor Vehicle Chop Shop and Illegaly Actained and Altered Property Act, som avses i mom. (7), upphävdes genom lag av den 25 oktober 2012, P.L.1645, No.203. Ämnet finns nu i kapitel 77 i avdelning 18.

Den korta titeln på lagen av den 13 juni 1967, P.L.31, No.21, känd som lagen om allmän välfärd, som avses i underavsnitt (b), ändrades genom lagen av den 28 december 2015, P.L.500, nr. 92. Den ändrade korta titeln är nu Human Services Code.

Korsreferenser.Avsnitt 5552 hänvisas till i avsnitt 903 i avdelning 18 (Brott och brott).

42c5553s

§ 5553. Sammanfattningsbrott som rör fordon.

(a) Allmän regel.--Med undantag för vad som anges i underavsnitt (b) eller (c), måste förfaranden för kortfattade brott enligt avdelning 75 (som hänför sig till fordon) inledas inom 30 dagar efter det att det påstådda brottet begicks eller inom 30 dagar efter upptäckten av begånget av brott eller gärningsmannens identitet, beroende på vilket som inträffar senare, och inte därefter.

(b) Mindre förseelser.--(Struken genom ändring).

(c) Undantag.--

(1) Om förfaranden inleds i rätt tid mot en person som rimligen kan antas ha begått det eller de anklagade brotten och det senare visar sig att en annan person än den åtalade är gärningsmannen, får förfarandet inledas mot den andra personen inom 30 dagar efter personens identitet upptäcks och inte därefter.

(2) Rättegång för kortfattade brott enligt avdelning 75 får inledas inom 365 dagar efter det att brottet begicks, upptäckten av brottet eller upptäckten av gärningsmannens identitet, beroende på vilket som inträffar senare, och inte därefter om brott involverade en olycka som ledde till kroppsskada eller död för någon person.

(3) Om en polisman rimligen tror att det finns flera kortfattade brott som härrör från samma beteende eller samma brottsliga episod och att ett brott under 75 Pa.C.S. § 1543 (som hänför sig till körning medan operativ behörighet är tillfälligt upphävd eller återkallad) har inträffat, kan förfaranden för alla kortfattade förseelser som härrör från beteendet eller episoden inledas samtidigt och måste påbörjas inom 30 dagar efter att de påstådda brotten begåtts eller inom 30 dagar efter upptäckten av begånget av brotten eller gärningsmannens identitet eller inom 30 dagar efter det att polismannen mottagit verifiering av grunden för avstängningen från Department of Transportation som krävs enligt 75 Pa.C.S. § 1543 (d), beroende på vilket som är senare, och inte därefter.

(d) Lokala förordningar om övertidsparkering.--Lokala förordningar som gäller övertidsparkering ska omfattas av bestämmelserna i denna paragraf.

(e) Förläggning av förfarandet inom tre år.--Inget förfarande ska hållas eller vidta åtgärder enligt ett kortfattat brott enligt avdelning 75 efter tre år efter att brottet begicks.

42c5553v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar; 5 okt. 1980, P.L.693, nr. 142, eff. 60 dagar; 15 juni 1982, P.L.512, nr.141, eff . 60 dagar; 29 november 2004, P.L.1325, nr.166, eff. 60 dagar; 29 november 2004, P.L.1364, nr.176, eff. imd.)

2004 års ändringar.Lag 166 ändrade subsecs. (c) och (e) och lag 176 ändrade undersektioner. (a) och (c) och utgår undersektion. (b). Akt 176 förbisåg ändringen av akt 166, men ändringarna strider inte i sak och har båda fått effekt genom att sätta fram texten i avsnitt 5553.

Korsreferenser.Avsnitt 5553 hänvisas till i avsnitt 5554 i denna titel.

42c5554s

§ 5554. Avgiftsavgift.

Med undantag för vad som anges i avsnitt 5553(e) (som gäller disposition av förfaranden inom två år), löper preskriptionstiden inte under någon tid då:

(1) den anklagade är ständigt frånvarande från detta Commonwealth eller har ingen rimligen fastställbar vistelseort eller arbetsplats inom detta Commonwealth;

(2) ett åtal mot den anklagade för samma beteende pågår i detta samväldet; eller

(3) ett barn är under 18 år, om brottet innefattar skador på barnets person som orsakats av den felaktiga handlingen, eller försummelse, eller olagligt våld, eller försumlighet av barnets föräldrar eller av en person som är ansvarig för barnets välfärd, eller någon person som bor i samma hem som barnet, eller en paramour till barnets förälder.

42c5554v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar; 10 juli 1985, P.L.193, nr. 49, eff. 60 dagar)

42c5571h

UNDERKAPITEL D

ÖVERKLARINGAR

Sec.

5571. Överklaganden i allmänhet.

5571.1. Överklaganden av förordningar, resolutioner, kartor m.m.

5572. Tidpunkt för införande av beställning.

5573. Effekt av ansökan om omprövning.

5574. Effekt av ändringsansökan för att kvalificera sig för interimistiskt överklagande.

Korsreferenser.Underkapitel D hänvisas till i avsnitt 1722 i denna titel.

42c5571s

§ 5571. Överklaganden allmänt.

(a) Allmän regel.--Tidpunkten för ingivande av överklagande, framställning om bifall till överklagande, framställning om tillstånd att överklaga eller framställning om prövning av en rättsliknande ordning, i Högsta domstolen, Högsta domstolen eller Commonwealth Court ska regleras av allmänna regler . Ingen annan bestämmelse i detta underkapitel ska vara tillämplig på frågor som omfattas av detta underavsnitt.

(b) Andra domstolar.--Om inte annat föreskrivs i underavsnitten (a) och (c) och i avsnitt 5571.1 (som avser överklaganden av förordningar, resolutioner, kartor etc.), ett överklagande från en nämnd eller annan statlig enhet till en domstol eller från en domstol till en domstol besvärsdomstolen måste väckas inom 30 dagar efter anteckningen av den ordning från vilken överklagandet har tagits, i fråga om ett interimistiskt eller slutligt beslut.

(c) Undantag.--

(1) Valfall.--Tiden för att överklaga ett beslut i något ärende som uppstår enligt lagen av den 3 juni 1937 (P.L.1333, nr.320), känd som "Pennsylvania Election Code", eller någon annan lag som rör registrering eller val, ska, om sådan stadgar föreskriver en kortare tid för överklagande, regleras av lämpliga bestämmelser i sådana stadgar.

(2) Finansieringsärenden.--Tiden för överklagande av ett beslut i varje ärende som uppstår enligt lagen av den 12 juli 1972 (P.L.781, nr.185), känd som "Local Government Unit Debt Act", eller någon annan lag som hänför sig till skuldsättning av en statlig enhet, ska, om sådana stadgar föreskriver en kortare tid för överklagande, regleras av lämplig bestämmelse i sådana stadgar.

(3) Skiftesärenden.--Tiden för överklagande av ett beslut i ett testamenteregister enligt avdelning 20 (som avser dödsbo, dödsbo och förtroendemän) ska, om sådan stadga ger längre tid för överklagande, regleras av lämplig bestämmelse i sådan stadga.

(4) Utförande ärenden.--Tiden för överklagande av ett beslut av något system eller relaterad personal som tagits in i samband med verkställighet av kvarstad, domar eller liknande process eller order ska styras av allmänna regler.

(5) (Struken genom ändring).

(6) Underförstådda bestämningar.--När enligt lag ett avgörande anses ha fattats på grund av utgången av en angiven tidsperiod efter det att ett ärende har lämnats in till en domstol eller annan statlig enhet eller efter en annan tidigare händelse, får varje person som berörs behandla utgången av en sådan period som likvärdig med införandet av ett beslut för överklagande och varje person som berörs ska behandla utgången av den period då personen har faktisk kännedom (förutom kännedom om enbart tidens förflutna) att ett underförstått beslut har inträffat.

(d) Interimistiska överklaganden.--En framställning om tillstånd att överklaga ett interimistiskt beslut måste lämnas in inom 30 dagar efter det att det antogs.

(e) Åtgärd efter beviljande av tillstånd att överklaga.--Den tid som begränsas av denna paragraf bestäms av inlämnande av en ansökan om tillstånd att överklaga. Om framställningen bifalls ska ytterligare förfaranden i ärendet, inklusive eventuella tidsbegränsningar, regleras av allmänna regler eller domstolsregler och inte av bestämmelserna i punkterna (b) till (d).

(f) Korsöverklaganden.--En överklagande kan enligt allmänna regler eller domstolsregler medges att inom den av regel begränsade tidsfristen av ett förordnande från vilket annan har överklagat i rätt tid, utan hinder av att den tid som i övrigt begränsas av denna paragraf har löpt ut.

42c5571v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar; 5 okt. 1980, P.L.693, No.142, eff. 60 dagar; 9 dec. 2002, P.L.1705, No.215, eff. imd.; 4 juli 2008, P.L.325, No.40, eff. imd.)

Sparad från Suspension.Pennsylvania Rule of Civil Procedure for District Justices No. 1082, ändrad 25 april 1979, förutsatt att sektion 5571(b), (c)(4) och (f) inte ska anses avstängd eller påverkad. Reglerna 1001 till 1082 avser överklagandeförfaranden med avseende på domar och andra beslut av fredsdomare i civilrättsliga frågor. Lag 207 från 2004 ändrade fredsdomare till magisterdistriktsdomare. Regel 1082 finns nu i reglerna för uppförande, kontorsstandarder och civilrättsliga förfaranden för domare i magisterdistriktet.

Referenser i text.Lagen av den 12 juli 1972, P.L.781, No.185, känd som lagen om kommunala enheters skuld, som avses i mom. (c), upphävdes genom lagen av den 19 december 1996, P.L.1158, No.177. Ämnet finns nu i underdel B i del VIII i avdelning 53 (kommuner i allmänhet).

Korsreferenser.Sektion 5571 hänvisas till i avsnitt 7361 i denna titel; avsnitt 2547 i avdelning 15 (Företag och icke-inkorporerade föreningar); avsnitt 8854 i avdelning 53 (kommuner i allmänhet).

42c5571.1s

§ 5571.1. Överklaganden av förordningar, resolutioner, kartor m.m.

(a) Tillämplighet; domstol för gemensamma grunder.--

(1) Denna paragraf ska tillämpas på varje överklagande som väcker frågor som rör en påstådd brist i processen för eller förfarandet för antagande eller antagande av någon förordning, resolution, karta eller liknande åtgärd av en politisk underavdelning.

(2) Ett överklagande enligt denna paragraf ska vara till domstolen för gemensamma grunder.

(b) Överklaganden av fel i lagstadgat förfarande.--

(1) Varje överklagande som väcker frågor rörande ett påstått fel i lagstadgat förfarande ska väckas inom 30 dagar från det avsedda datumet för förordningens ikraftträdande.

(2) Förutom vad som anges i underavsnitt (c), är det generalförsamlingens uttryckliga avsikt att denna begränsning på 30 dagar ska gälla oavsett den ifrågasatta förordningens slutgiltiga giltighet.

(c) Undantag från begränsning.--Ett överklagande ska undantas från tidsfristen i mom ett otillåtet berövande av konstitutionella rättigheter.

(d) Presumtioner.--Utan hinder av andra lagbestämmelser ska överklaganden enligt denna paragraf vara föremål för och i enlighet med följande:

(1) En förordning ska antas vara giltig och ha antagits eller antagits i strikt överensstämmelse med lagstadgade förfaranden.

(2) I alla fall där ett överklagande som inkommit till domstol mer än två år efter den avsedda ikraftträdandedagen för förordningen får föras i enlighet med mom. antas i huvudsak ha förlitat sig på förordningens giltighet och effektivitet.

(3) En förordning ska inte anses ogiltig från början såvida inte den part som påstår felet i det lagstadgade förfarandet har bevisbördan för de omständigheter som anges i mom.

(e) Bevisbörda.--Utan hinder av någon annan bestämmelse i lag ska en förordning inte anses ogiltig från början förutom enligt följande:

(1) Vid överklagande inom 30 dagars tidsfristen i punkt (b) måste den part som påstår felet bära bevisbördan för att det förekommit en underlåtenhet att strikt följa det lagstadgade förfarandet.

(2) När det gäller ett överklagande som är undantaget från 30-dagarsfristen i enlighet med punkt (c), måste den part som påstår felet stå för bevisbördan för vart och ett av följande:

(i) Att det förekom en underlåtenhet att strikt följa det lagstadgade förfarandet.

(ii) Att det förelåg en underlåtenhet att väsentligt följa det lagstadgade förfarandet som resulterade i otillräcklig underrättelse till allmänheten om förestående ändringar i eller existensen av förordningen, så att allmänheten skulle hindras från att kommentera dessa ändringar och ingripa, om nödvändigt , eller från att ha kännedom om förekomsten av förordningen.

(iii) Att det finns fakta som är tillräckliga för att motbevisa varje presumtion som kan finnas i enlighet med underavsnitt (d)(2) som skulle, såvida den inte motbevisas, resultera i ett beslut om att förordningen inte är ogiltig från början.

(f) ogiltiga förordningar.--Ett beslut om att en förordning är ogiltig från tillkomsten ska inte påverka eventuella tidigare förvärvade rättigheter för fastighetsägare som har utövat i god tro förlitat sig på förordningens giltighet före fastställandet.

(g) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Avsett ikraftträdandedatum." Utan hinder av den ifrågasatta förordningens giltighet, det ikraftträdandedatum som anges i den ifrågasatta förordningen eller, om inget ikraftträdandedatum är angivet, datumet 60 dagar efter det datum då förordningen skulle ha antagits slutgiltigt utan det påstådda felet i förfarandet för antagande eller adoption.

"Förordning." En förordning, resolution, karta eller liknande handling av en politisk underavdelning.

"Lagstadgat förfarande." De förfaranden som föreskrivs i lag eller förordning vid antagandet av en förordning.

42c5571.1v

(4 juli 2008, P.L.325, nr 40, eff. imd.)

2008 års tillägg.Lag 40 lade till avsnitt 5571.1.

Korsreferenser.Avsnitt 5571.1 hänvisas till i avsnitt 5571 i denna titel.

42c5572s

§ 5572. Tidpunkt för införande av order.

Delgivningsdatumet för en order från en statlig enhet, vilket ska vara datumet för utskicket om delgivning sker per post, ska anses vara datumet för införseln av ordern för ändamålen i detta underkapitel. Dagen för införandet av ett beslut av en domstol eller en domare i distriktsdomaren kan anges i allmänna regler.

42c5572v

(30 november 2004, P.L.1618, nr 207, eff. 60 dagar)

2004 års tillägg.Se 29 § i lag 207 i bilagan till denna rubrik för särskilda bestämmelser om lagkonstruktion.

42c5573s

§ 5573. Effekt av ansökan om förhandling.

Om en ansökan om omprövning eller omprövning av ett beslut görs till en nämnd ska verkan av detta på tidpunkten för överklagande av ett sådant beslut regleras av allmänna regler som antagits i enlighet med § 1722 (a) (om antagande av administrativa och processuella regler) .

42c5573v

(28 april 1978, P.L.202, nr 53, eff. 60 dagar)

42c5574s

§ 5574. Effekt av ansökan om ändring för att komma i fråga för interimistiskt överklagande.

Om en ansökan görs till en nämnd inom 30 dagar efter införandet av ett interimistiskt beslut som inte är rätt att överklaga för en ändring av ett sådant beslut för att uttryckligen ange det uttalande som anges i avsnitt 702 (b) (om interimistiska överklaganden av tillstånd), ska tiden för ingivande av en framställning om tillstånd att överklaga ett sådant beslut löpa från det att föreläggandet om avslag på ändring eller ändring av beslutet, alltefter omständigheterna, införs.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 15/09/2023

Views: 5976

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.