Kapitel 41. - Titel 18 (2023)

18c4101h

KAPITEL 41

FÖRfalskningar och bedrägliga metoder

Sec.

4101. Förfalskning.

4102. Simulering av antikens föremål, sällsynthet m.m.

4103. Bedräglig förstörelse, borttagning eller döljande av inspelningsbara instrument.

4104. Ändring av register eller identifiering.

4105. Dåliga kontroller.

4106. Bedrägeri för åtkomstenhet.

4106.1. Olaglig utrustning för tillverkning av anordningar.

4107. Bedräglig eller bedräglig affärspraxis.

4107.1. Bedrägeri i samband med kosher livsmedel.

4107.2. Bedrägeri som rör certifiering av minoritetsföretag eller kvinnligt företag.

4108. Kommersiella mutor och brott mot skyldigheten att agera ointresselöst.

4109. Riggning offentligt utställd tävling.

4110. Bedrägeri av säkrade borgenärer.

4111. Bedrägeri vid insolvens.

4112. Ta emot insättningar i ett konkurserande finansinstitut.

4113. Felaktig användning av anförtrodd egendom och egendom från statliga eller finansiella institutioner.

4114. Säkra handlingars verkställighet genom bedrägeri.

4115. Falskt efterliknade personer som är privat anställda.

4116. Kopiering; inspelningsenheter.

4116.1. Olaglig användning av inspelningsenhet i biofilm.

4117. Försäkringsbedrägeri.

4118. Tvätta fordonstitlar.

4119. Varumärkesförfalskning.

4120. Identitetsstöld.

4121. Innehav och användning av olagliga anordningar.

Enactment.Kapitel 41 lades till 6 december 1972, P.L.1482, No.334, med verkan om sex månader.

Korsreferenser.Kapitel 41 hänvisas till i avsnitt 3575 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4101s

§ 4101.Förfalskning.

(a)Brott definierat.--En person är skyldig till förfalskning om skådespelaren, med uppsåt att lura eller skada någon, eller med vetskap om att han underlättar ett bedrägeri eller skada som kan utföras av någon:

(1) ändrar någon annans skrift utan dennes auktoritet;

(2) gör, kompletterar, utför, autentiserar, utfärdar eller överför någon skrift så att den utger sig för att vara en handling av en annan som inte godkände handlingen, eller att den har utförts vid en tidpunkt eller plats eller i en annan numrerad sekvens än i själva verket var fallet, eller att vara en kopia av ett original när inget sådant original fanns; eller

(3) uttalar varje skrift som han vet är förfalskad på ett sätt som anges i punkterna (1) eller (2) i detta underavsnitt.

(b)Definition.--Som det används i detta avsnitt inkluderar ordet "skriva" utskrift eller någon annan metod för att registrera information, pengar, mynt, polletter, frimärken, sigill, kreditkort, märken, varumärken, elektroniska signaturer och andra symboler av värde, rättigheter, privilegier eller Identifiering.

(c)Betyg.--Förfalskning är ett brott av andra graden om skriften är eller utger sig för att vara en del av en emission av pengar, värdepapper, porto- eller intäktsfrimärken, eller andra instrument utgivna av regeringen, eller en del av en emission av aktier, obligationer eller andra instrument representerar intressen i eller anspråk mot någon egendom eller företag. Förfalskning är ett brott av tredje graden om skriften är eller utger sig för att vara ett testamente, handling, kontrakt, frigivning, kommersiellt instrument eller annat dokument som bevisar, skapar, överför, ändrar, avslutar eller på annat sätt påverkar rättsliga relationer. Annars är förfalskning ett förseelse av första graden.

18c4101v

(16 december 2002, P.L.1953, nr 226, eff. 60 dagar)

2002 års tillägg.Lag 226 ändrad undersektion. (b).

Korsreferenser.Avsnitt 4101 hänvisas till i avsnitt 3311 i denna titel; avsnitt 5552 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4102s

§ 4102. Simulering av antikens föremål, sällsynthet m.m.

En person gör sig skyldig till ett förseelse av första graden om han i uppsåt att lura någon eller med vetskap om att han underlättar för att ett bedrägeri ska utföras av någon, gör, ändrar eller yttrar något föremål så att det framstår som ett värde på grund av antiken, sällsynthet, källa eller författarskap som den inte har.

18c4103s

§ 4103. Bedräglig förstörelse, borttagande eller döljande av inspelningsbara instrument.

En person begår brott av tredje graden om han i uppsåt att vilseleda eller skada någon förstör, tar bort eller döljer testamente, gärning, panträtt, säkerhetsinstrument eller annan skrift för vilken lagen föreskriver offentlig inspelning.

18c4104s

§ 4104. Ändring av register eller identifiering.

(a)Skrifter.--En person begår ett förseelse av första graden om han, i vetskap om att han inte har något privilegium att göra det, förfalskar, förstör, tar bort eller döljer någon skrift eller uppteckning, eller särskiljande märke eller varumärke eller annan identifiering i avsikt att lura eller skada någon eller för att dölja eventuella missförhållanden.

(b)Personlig egendom.--En person begår ett sammanfattningsbrott om han medvetet köper, säljer eller flyttar i handel någon lös egendom från vilken tillverkarens namnskylt, serienummer eller något annat särskiljande nummer eller identifieringsmärke har tagits bort, förstörts, täckts, ändrats eller förstörts om inte ändringarna har gjorts eller utförts som en etablerad praxis i det ordinarie och regelbundna affärsverksamheten av den ursprungliga tillverkaren eller under särskilt tillstånd och anvisningar från den ursprungliga tillverkaren. Den personliga egendomen som anges i detta underavsnitt ska inte omfatta återvinning av skjutvapen, motorfordon eller försäkringsbolag.

(c)Oskyldiga ändringar.--Om egendom som omfattas av bestämmelserna i denna paragraf har fått sina identifieringsmärken förstörda eller bortskaffade oskyldigt och är i dess rättmätiga ägares besittning, får ägaren, utan hinder av bestämmelserna i mom (a) eller (b), förfoga över egendomen genom att försäljning eller på annat sätt om han till förvärvaren överlämnar en attesterad förklaring om att egendomen är oskyldigt förändrad och att den som disponerar den är dess rättmätige ägare.

18c4104v

(26 november 1978, P.L. 1316, nr 319, eff. 1 januari 1979)

18c4105p

§ 4105. Dåliga kontroller.

(a) Brott definierat.--

(1) En person begår ett brott om han utfärdar eller utfärdar en check eller liknande avisorder för betalning av pengar, i vetskap om att det inte kommer att uppfyllas av mottagaren.

(2) En person begår ett brott om han, med vetskapen om att det inte kommer att uppfyllas av mottagaren, utfärdar eller skickar en check eller liknande inspektionsorder för betalning av pengar när mottagaren är belägen inom detta Commonwealth. En överträdelse av denna paragraf ska ske utan hänsyn till om platsen för utfärdandet eller godkännandet av checken eller liknande synorder är inom eller utanför detta Commonwealth. Det ska inte vara något försvar mot en överträdelse av denna paragraf att några eller alla de handlingar som utgör brottet inträffade utanför detta Commonwealth.

(b) Presumtioner.--För tillämpningen av denna paragraf samt i alla åtal för stöld som begåtts genom en dålig kontroll, ska följande gälla:

(1) En emittent antas veta att checken eller ordern (annat än en efterdaterad check eller order) inte skulle betalas, om:

(i) Betalning vägrades eftersom emittenten inte hade något sådant konto hos mottagaren när checken eller ordern utfärdades; eller

(ii) betalningen vägrades av mottagaren på grund av brist på medel, vid uppvisande inom 30 dagar efter emissionen, och emittenten misslyckades med att kompensera inom tio dagar efter att ha mottagit meddelandet om avslaget.

Meddelande om avslag kan lämnas till emittenten muntligen eller skriftligen av vem som helst. Bevis på att meddelandet har skickats med rekommenderat eller bestyrkt brev, oavsett om ett kvitto har begärts eller returnerats, till adressen som är tryckt på checken eller, om ingen, sedan till emittentens senast kända adress, ska ge upphov till en presumtion om att meddelandet mottogs .

(2) En check eller order stämplad "NSF" eller "otillräckliga medel" ska ge upphov till en presumtion om att betalningen vägrats av mottagaren på grund av brist på medel.

(3) En check eller order stämplad "konto stängt" eller "inget sådant konto" eller "förfalskning" ska ge upphov till en presumtion om att betalningen vägrades av mottagaren eftersom emittenten inte hade något sådant konto hos mottagaren vid tidpunkten för checken eller ordern. utfärdades.

(c) Betygsättning.--

(1) Ett brott enligt denna paragraf är:

(i) en summarisk förseelse om checken eller ordern är mindre än $200;

(ii) en förseelse av tredje graden om checken eller ordern är $200 eller mer men mindre än $500;

(iii) en förseelse av andra graden om checken eller ordern är $500 eller mer men mindre än $1 000;

(iv) en förseelse av första graden om checken eller ordern är $1 000 eller mer men är mindre än $75 000; eller

(v) ett brott av tredje graden om checken eller ordern är $75 000 eller mer.

(2) När förseelsen är ett tredje eller efterföljande brott inom en femårsperiod, oavsett beloppet på checken eller ordern och oavsett graderingen av de tidigare förseelserna, är ett brott enligt denna paragraf ett förseelse av första graden såvida inte summan av checken eller ordern som är involverad i det tredje eller efterföljande brottet är $75 000 eller mer, då är brottet ett brott av tredje graden.

(d) Kommer.--Ett brott enligt mom synorder för betalning av pengar drogs finns.

(e) Kostnader.--Vid fällande dom enligt denna paragraf ska straffet innehålla ett föreläggande för emittenten eller passeraren att ersätta betalningsmottagaren eller sådan annan part som omständigheterna kan tyda på för:

(1) Checkens nominella belopp.

(2) Ränta enligt laglig räntesats på checkens nominella belopp från det datum då mottagaren vandrat.

(3) En serviceavgift om ett skriftligt meddelande om serviceavgiften på ett iögonfallande sätt visades i betalningsmottagarens lokaler när checken utfärdades. Serviceavgiften ska inte överstiga 50 USD såvida inte betalningsmottagaren debiteras avgifter som överstiger 50 USD av finansiella institutioner som ett resultat av en sådan dålig check eller liknande avsiktsorder för betalning av pengar. Om betalningsmottagaren debiteras avgifter som överstiger 50 USD, ska serviceavgiften inte överstiga det faktiska avgiftsbeloppet.

18c4105v

(6 juli 1984, P.L.647, nr 134, eff. 90 dagar; 20 december 1996, P.L.1531, nr. 201, eff. 60 dagar; 22 juni 2000, P.L.382, nr. 50, eff. 60 dagar; 18 december 2007, P.L.462, nr 70, eff. 60 dagar)

2007 års tillägg.Lag 70 ändrad mom. (e).

1996 års tillägg.Lag 201 ändrade understycket. (b) och (c).

Korsreferenser.Avsnitt 4105 hänvisas till i avsnitt 6122 i avdelning 7 (banker och bankverksamhet); avsnitt 3573, 3575, 8304 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet); avsnitt 2303 i avdelning 44 (lag och rättvisa).

18c4106s

§ 4106. Bedrägeri med åtkomstenhet.

(a) Brott definierat.--En person begår ett brott om han:

(1) använder en åtkomstenhet för att skaffa eller i ett försök att skaffa egendom eller tjänster med kunskap om att:

(i) åtkomstanordningen är förfalskad, ändrad eller ofullständig;

(ii) åtkomstenheten har utfärdats till en annan person som inte har godkänt dess användning;

(iii) åtkomstanordningen har återkallats eller avbrutits; eller

(iv) av någon annan anledning är hans användning av åtkomstanordningen otillåten av emittenten eller enhetsinnehavaren; eller

(2) publicerar, tillverkar, säljer, ger eller på annat sätt överför till en annan, eller erbjuder eller annonserar, eller hjälper någon annan person att använda en åtkomstanordning med vetskap om att åtkomstanordningen är förfalskad, ändrad eller ofullständig, tillhör en annan person som inte har godkänt användningen av det, har återkallats eller avbrutits eller av någon anledning är obehörig av emittenten eller enhetsinnehavaren; eller

(3) innehar en åtkomstanordning med vetskap om att den är förfalskad, ändrad, ofullständig eller tillhör en annan person som inte har godkänt innehavet.

(a.1) Presumtioner.--För syftet med denna paragraf såväl som i alla åtal för stöld som begåtts på de sätt som anges i denna paragraf:

(1) En aktör antas veta att en åtkomstanordning är förfalskad, ändrad eller ofullständig om han i sin besittning eller under sin kontroll har två eller flera förfalskade, ändrade eller ofullständiga åtkomstanordningar.

(2) Kunskap om återkallelse eller uppsägning ska antas ha mottagits av en åtkomstanordningsinnehavare sju dagar efter det att den har skickats till honom på den adress som anges i åtkomstanordningens ansökan eller till en ny adress om en adressändring har lämnats till emittenten.

(b) Försvar.--Det är ett försvar för ett åtal enligt underavsnitt (a)(1)(iv) om aktören med en övervägande del av bevisen bevisar att han hade uppsåt och förmåga att uppfylla alla skyldigheter gentemot emittenten till följd av hans användning av tillgången enhet.

(c) Betygsättning.--

(1) Ett brott enligt mom (a)(1) faller inom följande klassificeringar beroende på värdet av den egendom eller tjänst som erhållits eller sökt erhållas med hjälp av åtkomstanordningen:

(i) om det inblandade värdet var $500 eller mer, utgör brottet ett brott av tredje graden; eller

(ii) om det inblandade värdet var $50 eller mer men mindre än $500, utgör förseelsen ett förseelse av första graden; eller

(iii) om det inblandade värdet var mindre än $50, utgör förseelsen ett förseelse av andra graden.

(2) Belopp som är inblandade i olaglig användning av en åtkomstanordning i enlighet med ett system eller ett beteende, oavsett om det kommer från samma emittent eller flera emittenter, kan läggas samman för att fastställa brottets klassificering.

(3) Ett brott enligt (a)(2) utgör ett brott av tredje graden.

(4) Ett brott enligt (a)(3) utgör ett förseelse av tredje graden.

(5) Varje åtkomstanordning som är involverad i det brott som anges i (a)(2) eller (3) ska utgöra ett separat brott.

(d) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Åtkomst till enhet." Alla kort, inklusive, men inte begränsat till, ett kreditkort, betalkort och bankkort, skylt, kod, kontonummer, personligt identifieringsnummer eller andra sätt för kontoåtkomst som kan användas ensamt eller tillsammans med annan åtkomstenhet för att få pengar, varor, tjänster eller annat av värde eller som kan användas för att överföra pengar.

"Ändrad åtkomstenhet." En giltigt utfärdad åtkomstenhet som efter utfärdandet ändras på något sätt.

"Förfalskad åtkomstenhet." En åtkomstenhet som inte utfärdats av en emittent i den ordinarie verksamheten.

"Enhetshållare." Den person eller organisation som anges på åtkomstenheten till vilken eller till vars fördel åtkomstenheten är utfärdad av en utfärdare.

"Ofullständig åtkomstenhet." En åtkomstenhet som inte innehåller allt det tryckta, präglade, kodade, stämplade eller annat som en utfärdare kräver för att visas på en giltigt utfärdad åtkomstenhet.

"Emittent." Företagsorganisationen eller finansinstitutet som utfärdar en åtkomstenhet eller dess vederbörligen auktoriserade ombud.

"Publicerar." Kommunikation av information till någon eller flera personer, antingen personligen, via telefon, radio, annan telekommunikation eller elektronisk anordning, TV eller i skrift av något slag, inklusive men inte begränsat till ett brev eller en promemoria, ett cirkulär eller sedel, tidning eller tidskrift artikel eller bok.

(e) Kommer.--Varje brott som begås enligt (a)(1) kan anses ha begåtts antingen på den plats där försöket att erhålla egendom eller tjänster görs, eller på den plats där egendomen eller tjänsterna togs emot eller tillhandahålls, eller på plats där de lagliga avgifterna för nämnda egendom eller tjänster debiteras.

18c4106v

(20 juli 1974, P.L.539, nr 185; 21 december 1998, P.L.1103, nr 149, eff. 60 dagar)

Korsreferenser.Avsnitt 4106 hänvisas till i avsnitt 1107.1 i denna titel; avsnitt 2303 i avdelning 44 (lag och rättvisa); avsnitt 1406 i avdelning 66 (Allmännyttiga företag).

18c4106.1s

§ 4106.1. Olaglig utrustning för tillverkning av anordningar.

(a) Brott definierat.--En person begår ett brott om han, med uppsåt att lura eller skada någon eller med vetskap om att han kan underlätta för att bedrägeri eller skada begås av någon,

(1) producerar eller handlar med utrustning för tillverkning av anordningar; eller

(2) har utrustning för tillverkning av anordningar.

(b) Betygsättning.--Ett brott enligt mom (a)(1) är ett brott av tredje graden. Ett brott enligt mom (a)(2) är ett förseelse av första graden.

(c) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Åtkomst till enhet." Alla kort, inklusive, men inte begränsat till, ett kreditkort, betalkort och bankkort, skylt, kod, kontonummer, personligt identifieringsnummer eller andra sätt för kontoåtkomst som kan användas ensamt eller tillsammans med annan åtkomstenhet för att få pengar, varor, tjänster eller något annat av värde eller som kan användas för att initiera en överföring av medel.

"Utrustning för tillverkning av enheter." Varje utrustning, mekanism eller intryck som är konstruerad eller kan användas för att tillverka en åtkomstanordning.

"Producera." Inkluderar design, ändra, autentisera, duplicera eller montera.

"Trafik." Sälja, ge eller på annat sätt överlåta till annan eller få kontroll över med avsikt att avyttra eller överlåta.

18c4106.1v

(21 december 1998, P.L.1103, nr 149, eff. 60 dagar)

1998 års tillägg.Lag 149 lade till avsnitt 4106.1.

18c4107s

§ 4107. Bedrägliga eller bedrägliga affärsmetoder.

(a) Brott definierat.--En person begår ett brott om personen i sin verksamhet:

(1) använder eller innehar för användning en falsk vikt eller mått, eller någon annan anordning för att felaktigt bestämma eller registrera någon kvalitet eller kvantitet;

(2) säljer, erbjuder eller exponerar till försäljning, eller levererar mindre än den representerade kvantiteten av någon vara eller tjänst;

(3) tar eller försöker ta mer än den representerade kvantiteten av någon vara eller tjänst när han som köpare tillhandahåller vikten eller måttet;

(4) säljer, erbjuder eller exponerar till försäljning förfalskade eller felmärkta varor. Som det används i denna paragraf betyder termen "förfalskade" att variera från standarden för sammansättning eller kvalitet som föreskrivs av eller i enlighet med någon lag som ger straffrättsliga påföljder för sådan avvikelse eller fastställts av etablerad kommersiell användning. Som det används i denna paragraf betyder termen "felmärkt" att variera från standarden för förtroende eller avslöjande i märkning som föreskrivs av eller i enlighet med någon lag som ger straffrättsliga påföljder för sådan avvikelse eller fastställts av etablerad kommersiell användning;

(5) gör ett falskt eller vilseledande uttalande i någon annons riktad till allmänheten eller till ett betydande segment därav i syfte att främja köp eller försäljning av egendom eller tjänster;

(6) gör eller förmår andra att förlita sig på ett falskt eller vilseledande skriftligt uttalande i syfte att skaffa egendom eller kredit;

(7) gör eller förmår andra att förlita sig på ett falskt eller vilseledande skriftligt uttalande i syfte att främja försäljningen av värdepapper, eller utelämnar information som enligt lag ska avslöjas i skriftliga dokument som rör värdepapper;

(8) gör eller förmår andra att förlita sig på ett falskt eller vilseledande väsentligt uttalande för att förmå en investerare att investera i ett affärsföretag. Brottet är fullständigt när något falskt eller vilseledande väsentligt uttalande kommuniceras till en investerare oavsett om någon investering görs. För klassificeringsändamål är det "inblandade beloppet" beloppet eller värdet på investeringen som begärts eller betalas, beroende på vilket som är störst. Såsom de används i denna paragraf ska följande ord och fraser betyda: "Belopp" som används i definitionen av "väsentligt uttalande" inkluderar valutavärden och jämförande värdeuttryck, inklusive, men inte begränsat till, procenttal eller multiplar. "Affärsföretag" avser varje företag som representeras för en investerare som ett företag där han kan få kompensation antingen från försäljning av en produkt, från investeringar från andra investerare eller från något annat kommersiellt företag. "Ersättning" avser allt av värde som tas emot eller ska erhållas av en investerare. "Investera" innebär att betala, ge eller låna ut pengar, egendom, tjänst eller annat av värde för möjligheten att få ersättning. Termen omfattar även betalning för köp av en produkt. Med "investering" avses pengar, egendom, tjänst eller annat värdefullt som betalas eller ges, eller ska betalas eller ges, för möjligheten att få ersättning. "Investerare" avser varje fysisk person, partnerskap, bolag, aktiebolag, affärsstiftelse, annan förening, statlig enhet, egendom, stiftelse, stiftelse eller annan enhet som uppmanas att investera i ett affärsföretag, oavsett om någon investering görs. "Väsentligt uttalande" avser ett uttalande om något som kan påverka en investerares beslut att investera i ett affärsföretag, inklusive, men inte begränsat till, uttalanden om:

(i) en produkts existens, värde, tillgänglighet eller säljbarhet;

(ii) antalet tidigare eller nuvarande investerare, beloppet för deras investeringar eller beloppet av deras tidigare eller nuvarande ersättning;

(iii) den tillgängliga poolen eller antalet potentiella investerare, inklusive de som ännu inte har sökts och de som redan har sökts men ännu inte gjort en investering;

(iv) representationer av framtida ersättning som ska erhållas av investerare eller presumtiva investerare. eller

(v) källan till tidigare, nuvarande eller framtida ersättning som betalas ut eller kommer att betalas ut till investerare eller presumtiva investerare.

"Produkt" betyder en vara, en tjänst eller annan materiell eller immateriell egendom av något slag;

(9) skaffar eller försöker erhålla annans egendom genom falska eller vilseledande framställningar som görs genom kommunikation som helt eller delvis genomförs via telefon som involverar följande:

(i) uttryckliga eller underförstådda påståenden om att den kontaktade personen har vunnit eller är på väg att vinna ett pris;

(ii) uttryckliga eller underförstådda påståenden om att den kontaktade personen kanske kan återvinna eventuella förluster som lidit i samband med en priskampanj; eller

(iii) uttryckliga eller underförstådda anspråk angående värdet av varor eller tjänster som erbjuds i samband med ett pris eller en priskampanj.

Som det används i denna paragraf betyder termen "pris" allt av värde som erbjuds eller påstås erbjudas. Termen "priskampanj" betyder en muntlig eller skriftlig uttrycklig eller underförstådd representation om att en person har vunnit, har blivit utvald att ta emot eller kan vara berättigad att ta emot ett pris eller påstådd pris;

(10) medvetet gör ett falskt eller vilseledande uttalande i en integritetspolicy, publicerad på Internet eller på annat sätt distribuerad eller publicerad, angående användningen av personlig information som lämnats av medlemmar av allmänheten; eller

(11) gör något av följande när personen är i en kundrelation med en auktoriserad revisor, revisor eller revisionsbyrå:

(i) tillhandahåller falsk eller vilseledande information till den auktoriserade revisorn, revisorn eller revisionsföretaget i samband med utförandet av en attesteringsfunktion för kunden, vilket resulterar i ett intyg från den auktoriserade revisorn, revisorn eller revisionsföretaget för en auktoriserad revisor. väsentligt vilseledande bokslut, revision, granskning eller annat dokument; eller

(ii) underlåter att lämna information till den auktoriserade revisorn, revisorn eller revisionsföretaget som personen vet är väsentlig för utförandet av en attesteringsfunktion och som resulterar i ett intyg från den auktoriserade revisorn, revisorn eller revisionsföretaget av en väsentligt vilseledande bokslut, revision, granskning eller annan handling.

(a.1) Gradering av förseelser.--

(1) En överträdelse av denna paragraf, med undantag för undersektion (a)(10), utgör:

(i) ett brott av tredje graden om det inblandade beloppet överstiger $2 000;

(ii) en förseelse av första graden om beloppet är 200 USD eller mer men 2 000 USD eller mindre;

(iii) en förseelse av andra graden om beloppet är mindre än $200; eller

(iv) när det aktuella beloppet inte kan fastställas på ett tillfredsställande sätt, utgör brottet ett förseelse av andra graden.

(2) Belopp som är inblandade i vilseledande eller bedrägliga affärsmetoder i enlighet med ett system eller ett uppförande, vare sig det kommer från samma person eller flera personer, kan läggas samman för att fastställa graden av brottet.

(3) Om en person begår ett brott enligt punkt (a) och offret för brottet är 60 år eller äldre, ska brottet klassificeras en grad högre än vad som anges i punkt (1).

(4) Ett brott enligt underavsnitt (a)(10) ska vara ett summariskt brott och ska vara straffbart med böter som inte är lägre än $50 och inte överstiga $500.

(a.2) Jurisdiktion.--

(1) Distriktsåklagare i de flera länen ska ha befogenhet att utreda och väcka straffrättsliga förfaranden för varje överträdelse av denna paragraf.

(2) Utöver den befogenhet som tilldelats åklagaren genom lagen av den 15 oktober 1980 (P.L.950, nr.164), känd som Commonwealth Attorneys Act, ska åklagaren ha befogenhet att utreda och inleda brottslighet förfaranden för överträdelser av detta avsnitt eller någon serie av sådana överträdelser som involverar mer än ett län i detta Commonwealth eller som involverar något län i detta Commonwealth och en annan stat. Ingen person som åtalas för brott mot denna paragraf av justitieministern ska ha befogenhet att utmana åklagarens befogenhet att utreda eller åtala ärendet, och om en sådan överklagan görs ska överklagan avvisas och ingen lättnad ska ges. tillgänglig vid domstolarna i detta samväldet för den person som utmanar.

(b) Försvar.--Det är ett försvar för åtal enligt denna paragraf om den tilltalade med en övervägande del av bevisen bevisar att hans beteende inte var medvetet eller hänsynslöst vilseledande.

(c) Undantag.--Underavsnitt (a)(10) ska inte tillämpas på verksamhet av:

(1) En finansiell institution enligt definitionen i avsnitt 509(3) i Gramm-Leach-Bliley Act (Public Law 106-102, 15 U.S.C. § 6809(3)) eller bestämmelser antagna av byråer enligt avsnitt 504(a) i Gramm-Leach-Bliley Act (15 U.S.C. § 6804(a)) och omfattas av avdelning V i Gramm-Leach-Bliley Act (15 U.S.C. § 6801 och följande).

(2) En täckt enhet enligt definitionen av regler som utfärdats vid 45 CFR Pts. 160 (avser allmänna administrationskrav) och 164 (avser säkerhet och integritet) i enlighet med underrubrik F i Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 (Public Law 104-191, 42 U.S.C. § 1320d et seq.).

(3) En licenstagare eller person som omfattas av 31 Pa. Kod Kap. 146a (avser integritet för konsumenters finansiell information) eller 146b (avser integritet av konsumenthälsoinformation).

18c4107v

(4 december 1996, P.L.902, nr 145, eff. 60 dagar; 5 april 2004, P.L.211, nr. 26, eff. 60 dagar; 30 november 2004, P.L.1592, nr.202, eff . 60 dagar; 8 december 2004, P.L.1781, nr 234, eff. 60 dagar)

2004 års ändringar.Akt 234 förbisåg ändringen av akt 202, men ändringarna strider inte i sak och har båda fått effekt genom att lägga fram texten i avsnitt 4107.

Korsreferenser.Avsnitt 4107 hänvisas till i avsnitt 5552 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4107.1s

§ 4107.1. Bedrägeri i samband med kosher livsmedel.

(a) Brott definierat.--En person begår ett förseelse av tredje graden om han i sin verksamhet medvetet säljer eller exponerar för försäljning någon matprodukt som representeras som kosher eller kosher-stil när sådan livsmedelsprodukt inte är kosher, nämnda framställning har gjorts muntligt, skriftligt eller genom visning i lokalerna för sådana tecken, märken, insignier eller simuleringar som rimligen är beräknade för att få en individ att tro att nämnda livsmedelsprodukt är kosher.

(b) Definitioner.--Såsom de används i detta avsnitt ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Matprodukt." Alla varor, oavsett om de är i rå eller beredd form, som används som livsmedel.

"Kosher" eller "kosher stil." En livsmedelsprodukt som har framställts, bearbetats, tillverkats, underhållits och sålts i enlighet med kraven i traditionell judisk lag.

18c4107.1v

(4 oktober 1978, P.L.908, nr 172, eff. 15 dagar)

1978 års tillägg.Lag 172 lade till avsnitt 4107.1.

18c4107.2s

§ 4107.2. Bedrägeri som rör certifiering av minoritetsföretag eller kvinnligt företag.

(a) Brott definierat.--En person begår ett brott av tredje graden om han i sin verksamhet:

(1) Bedrägligt erhåller eller behåller certifiering som ett minoritetsföretag eller ett kvinnligt företag.

(2) Uppsåtligen avger ett falskt uttalande, antingen genom intyg, rapport eller annan representation, till en tjänsteman eller anställd vid ett offentligt organ i syfte att påverka certifieringen eller nekandet av certifiering av en affärsenhet som ett minoritetsföretag eller ett kvinnligt företag. affärsföretag.

(3) Medvetet hindrar eller hindrar någon tjänsteman eller anställd från byrån som undersöker kvalifikationerna för en affärsenhet som har begärt certifiering som ett minoritetsföretag eller ett kvinnligt företag.

(4) Bedrägligt erhåller offentliga medel reserverade för eller tilldelade eller tillgängliga för minoritetsföretag eller kvinnoföretag.

(b) Definitioner.--Såsom de används i detta avsnitt ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Certifiering." Ett beslut som fattats av ett offentligt organ att ett företag är ett minoritetsföretag eller ett kvinnligt företag oavsett syfte.

"Kontrollera." Den exklusiva eller yttersta och enda kontrollen över verksamheten inklusive, men inte begränsat till, kapitalinvesteringar och all annan finansiell, egendom, förvärv, kontraktsförhandling, juridiska frågor, val av chef, direktör-anställd och omfattande anställning, driftansvar, kostnadskontroll ärenden, inkomst- och utdelningsfrågor, finansiella transaktioner och rättigheter för andra aktieägare eller samarbetspartners. Kontrollen ska vara verklig, betydande och fortlöpande inte proforma. Kontroll ska innefatta befogenhet att styra eller leda till ledningen av verksamhetens ledning och policy och att fatta såväl dagliga som viktiga beslut i frågor om policy, ledning och verksamhet. Kontroll ska exemplifieras genom att ha erforderlig kunskap och expertis för att driva den specifika verksamheten och kontroll ska inte innefatta enkel majoritet eller frånvarande ägande. Vidare ska kontroll av en socialt och ekonomiskt missgynnad individ eller kvinna inte anses existera i något fall där någon icke-minoritetsägare eller anställd i verksamheten är oproportionerligt ansvarig för företagets drift.

"Minoritetsföretag." Ett litet företagsproblem som är:

(1) En enskild firma som ägs och kontrolleras av en socialt och ekonomiskt missgynnad individ.

(2) Ett partnerskap eller samriskföretag som kontrolleras av socialt och ekonomiskt missgynnade individer där 51 % av det verkliga ägandet innehas av socialt och ekonomiskt missgynnade individer.

(3) Ett företag eller annan enhet som kontrolleras av socialt och ekonomiskt missgynnade individer där minst 51 % av rösterna och 51 % av det verkliga ägandet innehas av socialt och ekonomiskt missgynnade individer.

"Offentlig instans." En avdelning, en byrå, en byrå, en kommission eller annan hjälpmedel i samväldet, politisk underavdelning, kommunal myndighet eller något helt eller delvis ägt statligt företag som ingår kontrakt.

"Socialt och ekonomiskt missgynnade individer." Personer som är medborgare i USA och som är svarta amerikaner, latinamerikanska amerikaner, indianer, amerikaner från Asien och Stillahavsområdet, kvinnor och andra minoriteter eller personer som befunnits vara missgynnade av Small Business Administration i enlighet med Small Business Act (15 U.S.C. § 631 och följande).

"Kvinnoföretag." Ett småföretagsföretag som till minst 51 % ägs och kontrolleras av kvinnor, eller, när det gäller ett offentligt ägt företag, vars aktier minst 51 % ägs av en eller flera kvinnor och vars ledning och dagliga affärsverksamhet kontrolleras av en eller flera av kvinnorna som äger den.

18c4107.2v

(21 december 1984, P.L.1210, nr 230, eff. 60 dagar)

1984 års tillägg.Lag 230 lade till avsnitt 4107.2.

18c4108s

§ 4108. Kommersiella mutor och åsidosättande av skyldighet att agera oegennyttigt.

(a)Korrupt anställd, agent eller förtroendeman.--En anställd, ombud eller förtroendeman begår ett förseelse av andra graden när han, utan medgivande från sin arbetsgivare eller uppdragsgivare, begär, accepterar eller samtycker till att acceptera någon förmån från en annan person efter överenskommelse eller förståelse för att sådan förmån kommer att påverka hans beteende i förhållande till sin arbetsgivares eller huvudmans angelägenheter.

(b) Korrupt ointresserad person.--En person som framhåller sig själv för allmänheten som engagerad i verksamheten att göra ointresserade urval, värdering eller kritik av varor eller tjänster begår ett förseelse av andra graden om han begär, accepterar eller går med på att acceptera någon förmån för att påverka hans val , bedömning eller kritik.

(c) Uppmaning.--En person begår ett förseelse av andra graden om han ger, eller erbjuder eller samtycker till att ge, någon förmån vars godkännande skulle vara brottsligt enligt underavsnitten (a) eller (b) i detta avsnitt.

18c4108v

Korsreferenser.Avsnitt 4108 hänvisas till i avsnitt 911, 5708 i denna titel; avsnitt 5552 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4109s

§ 4109. Riggning offentligt utställd tävling.

(a)Brott definierat.--En person begår ett förseelse av första graden om han, med avsikt att förhindra att en offentligt utställd tävling genomförs i enlighet med de regler och bruk som utger sig för att styra den:

(1) tilldelar eller erbjuder eller samtycker till att ge någon fördel till, eller hotar med skada på en deltagare, tjänsteman eller annan person som är associerad med tävlingen eller utställningen; eller

(2) manipulerar med någon person, djur eller sak.

(b) Att begära eller acceptera förmåner för riggning.--En person begår ett förseelse av första graden om han medvetet ber om, accepterar eller går med på att acceptera någon förmån vars givande skulle vara brottsligt enligt underavsnitt (a) i detta avsnitt.

(c)Deltagande i riggad tävling.--En person begår ett förseelse av första graden om han medvetet engagerar sig i, sponsrar, producerar, dömer eller på annat sätt deltar i en offentligt utställd tävling med vetskap om att tävlingen inte genomförs i enlighet med de regler och bruk som utger sig att styra den, av skäl för beteende som skulle vara brottsligt enligt denna paragraf.

18c4109v

Korsreferenser.Avsnitt 4109 hänvisas till i avsnitt 911, 5708 i denna titel; avsnitt 9318, 9323 i avdelning 3 (jordbruk); avsnitt 5552 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4110s

§ 4110. Bedrägeri av säkrade borgenärer.

En person gör sig skyldig till förseelse av andra graden, om han förstör, undanröjer, döljer, belastar, överlåter eller på annat sätt omhändertar egendom som omfattas av säkerhetsintresse eller efter det att uttag har skett därav i avsikt att hindra utmätning av sådant intresse.

18c4111s

§ 4111. Bedrägeri vid insolvens.

En person gör sig skyldig till tjänstefel av andra graden om, med kännedom om att talan har väckts eller är på väg att väckas om förordnande av konkursförvaltare eller annan person som har rätt att förvalta egendom till förmån för borgenärer, eller att något annat ackord eller likvidation för den förmån för borgenärer har gjorts eller är på väg att göras, han:

(1) förstör, tar bort, döljer, belastar, överför eller på annat sätt handlar med egendom i avsikt att besegra eller hindra en borgenärs anspråk, eller på annat sätt hindra funktionen av någon lag som rör förvaltning av egendom till förmån för borgenärer ;

(2) medvetet förfalskar någon skrift eller uppteckning som rör egendomen; eller

(3) medvetet felaktigt framställer eller vägrar att för en mottagare eller annan person som är berättigad att förvalta egendom till förmån för borgenärer avslöja fastighetens existens, belopp eller läge eller annan information som aktören enligt lag kan vara skyldig att tillhandahålla i samband med till sådan administration.

18c4112p

§ 4112. Ta emot insättningar i ett fallerande finansinstitut.

En tjänsteman, chef eller annan person som leder eller deltar i en finansiell institutions ledning begår ett förseelse av andra graden om han tar emot eller tillåter mottagandet av en insättning, premiebetalning eller annan investering i institutionen med vetskap om att:

(1) på grund av ekonomiska svårigheter är institutet på väg att avbryta verksamheten eller gå i konkurs eller omorganisation; och

(2) den person som gör insättningen eller annan betalning är omedveten om institutets prekära situation.

18c4113s

§ 4113. Felaktig användning av anförtrodd egendom och egendom från statliga eller finansiella institutioner.

(a)Brott definierat.--En person begår ett brott om han ansöker eller förfogar över egendom som har anförtrotts honom som förtroendeman, eller egendom som tillhör staten eller ett finansinstitut, på ett sätt som han vet är olagligt och medför betydande risk för förlust eller skada för ägaren till fastigheten eller till en person för vars förmån fastigheten anförtrotts.

(b)Betyg.--Brottet är ett förseelse av andra graden om beloppet överstiger $50; annars är det ett förseelse av tredje graden.

18c4113v

Korsreferenser.Avsnitt 4113 hänvisas till i avsnitt 5508.3 i avdelning 53 (kommuner i allmänhet); avsnitt 6017 i avdelning 64 (Offentliga myndigheter och kvasi-offentliga företag).

18c4114s

§ 4114. Säkra handlingars verkställighet genom vilseledande.

En person begår ett förseelse av andra graden om han genom bedrägeri får en annan att verkställa något instrument som påverkar eller utger sig påverka eller sannolikt påverkar någon persons ekonomiska intressen.

18c4115s

§ 4115. Att falskeligen utge sig för privatanställda personer.

En person begår ett förseelse av andra graden om han utan vederbörlig befogenhet utger sig för eller utger sig för någon som anställd hos någon person i syfte att få tillträde till någon lokal.

18c4116s

§ 4116. Kopiering; inspelningsenheter.

(a) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Tillverkare."Den person eller enhet som godkände eller orsakade inspelning eller överföring av ljud, bilder eller en kombination av ljud och bilder till den aktuella inspelade enheten. Termen ska inte omfatta tillverkaren av själva patronen eller höljet.

"Ägare."Den som äger masterskivan, masterskivan, masterbandet, masterfilmen eller annan anordning som används för återgivning av inspelade ljud på grammofonskivor, skivor, band, filmer eller andra föremål på vilka ljud är inspelat och från vilka de överförda ljuden kommer direkt. eller indirekt härledd.

"Inspelad enhet."Alla grammofonskivor, skivor, band, filmer, videoband, videokassetter eller andra påtagliga föremål, nu kända eller senare utvecklade, på vilka ljud eller bilder eller någon kombination av ljud och bilder spelas in.

(b) Otillåten överföring av ljud på inspelningsenheter.--Det ska vara olagligt för någon person att:

(1) medvetet överföra eller låta överföra, direkt eller indirekt på något sätt, alla ljud inspelade på en grammofonskiva, skiva, tråd, band, film eller annan artikel på vilken ljud är inspelad, i avsikt att sälja eller orsaka att säljas eller användas i vinstsyfte genom offentligt framförande, sådan artikel på vilken ljud överförs på så sätt, utan ägarens medgivande; eller

(2) tillverka, distribuera eller grossistförsälja någon artikel med vetskapen om att ljuden överförs på detta sätt, utan medgivande från ägaren.

(c) Undantag.--

(1) Mom (b) ska inte tillämpas på någon som bedriver radio- eller televisionssändning som överför eller låter överföra sådant ljud annat än från ljudspåret i en film avsedd för eller i samband med sändning eller telesändning eller liknande användning, eller för arkivändamål.

(2) Underavsnitt (b) skall inte tillämpas på filmer eller ljudinspelningar som har fastställts den 15 februari 1972 eller senare.

(d) Tillverkning, försäljning eller uthyrning av illegal inspelning eller inspelad utrustning.--Det ska vara olagligt för någon person att medvetet tillverka, transportera, sälja, återförsälja, hyra ut, annonsera eller erbjuda till försäljning, återförsäljning eller uthyrning eller orsaka tillverkning, försäljning, återförsäljning eller uthyrning eller för sådana ändamål eller ändamål inneha någon inspelad enhet som bryter mot av detta avsnitt.

(d.1) Tillverkning, försäljning eller uthyrning av en inspelning av ett liveframträdande utan medgivande från ägaren.--

(1) Det ska vara olagligt för någon person att medvetet tillverka, transportera, sälja, återförsälja, hyra ut, annonsera eller erbjuda till försäljning, återförsäljning eller uthyrning eller orsaka tillverkning, försäljning, återförsäljning eller uthyrning eller för sådana ändamål eller ändamål inneha någon inspelning av ett liveframträdande med vetskapen om att liveframträdandet har spelats in utan samtycke från ägaren.

(2) I avsaknad av ett skriftligt avtal eller lag om motsatsen, antas den eller de utövande av ett liveframträdande äga rättigheterna att spela in dessa ljud.

(3) För syftet med detta avsnitt är en person som är behörig att behålla vårdnad och kontroll över affärsregister som återspeglar huruvida ägaren av liveframträdandet samtyckte till att liveframträdandet spelas in eller inte är ett behörigt vittne i ett förfarande angående frågan. samtycke.

(e) Namn på tillverkare på registrerad enhetsförpackning.--Varje inspelad anordning som tillverkas, transporteras, hyrs ut, säljs, bjuds ut till försäljning eller uthyrning eller överförs eller innehas för sådana ändamål eller ändamål av någon person ska innehålla tillverkarens rätta namn på sin förpackning eller etikett.

(f) Konfiskering av inspelade enheter som inte uppfyller kraven.--Det ska vara alla brottsbekämpande tjänstemäns plikt att vid upptäckt konfiskera alla inspelade enheter som inte överensstämmer med bestämmelserna i underavsnitt (e). De avvikande registrerade enheterna ska levereras till distriktsåklagaren i det län där förverkande gjordes. Den tjänsteman som beslagtar de inspelade anordningarna ska till den från vilken de inspelade anordningarna förverkats meddela att denne kan begära förhandling angående förverkande och omhändertagande av anordningarna. Därefter kan distriktsåklagaren begära ett domstolsbeslut om förstörelse av de inspelade enheterna. Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas på alla registrerade enheter som inte uppfyller kraven, oavsett kravet i underavsnitt (d) om kunskap eller avsikt.

(g) Gradering av brott.--

(1) Varje överträdelse av bestämmelserna i detta avsnitt som involverar, inom en 180-dagarsperiod, minst 100 enheter på vilka filmer eller delar av dessa har spelats in eller minst 1 000 enheter som innehåller ljudinspelningar eller delar därav är ett brott av tredje graden. En andra eller efterföljande fällande dom är ett brott av andra graden om den tilltalade vid tidpunkten för domen har dömts för ytterligare ett brott mot denna paragraf.

(2) Varje annan överträdelse av bestämmelserna i detta avsnitt som inte beskrivs i punkt (1) vid en första fällande dom är ett förseelse av första graden och vid en andra eller efterföljande fällande dom är ett brott av tredje graden om vid tidpunkten för domen den tilltalade har dömts för ytterligare ett brott mot denna paragraf.

(h) Ägares och producenters rätt till skadestånd.--

(1) Varje ägare av en inspelad enhet vars arbete påstås vara föremål för en överträdelse av bestämmelserna i underavsnitt (b), (d) eller (e) ska ha en rättssak för alla skador som uppstår därav, inklusive faktiska och bestraffande skadestånd.

(2) Varje laglig tillverkare av en inspelad enhet vars produkt påstås vara föremål för en överträdelse av bestämmelserna i underavsnitt (b), (d) eller (e) ska ha en rättssak för alla skador som uppstår därav, inklusive faktiska och straffskadestånd.

(3) Vid fällande dom för något brott enligt denna paragraf, kan gärningsmannen dömas att återbetala någon ägare eller laglig tillverkare av en inspelad apparat eller någon annan person som lidit skada till följd av brottet. Utan hinder av eventuell begränsning i avsnitt 1106 (som avser restitution för skador på person eller egendom) får återbetalningsordningen baseras på det sammanlagda grossistvärdet av lagligt tillverkade och auktoriserade inspelade enheter som motsvarar de inspelade enheter som inte uppfyller kraven som är involverade i brottet. Alla andra bestämmelser i avsnitt 1106 som inte är oförenliga med denna bestämmelse ska tillämpas på ett beslut om restitution enligt denna paragraf.

(i) Förverkande.--

(1) Ingen äganderätt ska existera i någon egendom som används eller är avsedd att användas vid brott mot denna paragraf eller i någon vinning som kan spåras till en överträdelse av denna paragraf, och densamma ska anses vara smuggelgods och förverkad i enlighet med bestämmelser i 42 Pa.C.S. §§ 5803 (avser förverkande av tillgångar), 5805 (avser förverkandeförfarande), 5806 (avser yrkande om återlämnande av egendom), 5807 (avser användningsbegränsningar), 5807.1 (avser förbud mot adoptivbeslag) och 5808 ( som gäller undantag).

(2) (Struken genom ändring).

(3) Bestämmelserna i detta underavsnitt ska inte på något sätt begränsa Commonwealths rätt att utöva några rättigheter eller rättsmedel som annars föreskrivs i lag.

18c4116v

(20 december 1996, P.L.1499, nr 194, eff. 60 dagar; 29 juni 2017, P.L.247, No.13, eff. 1 juli 2017)

2017 års tillägg.Lag 13 ändrad mom. (i).

Korsreferenser.Sektion 4116 hänvisas till i avsnitt 5803 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4116.1s

§ 4116.1. Olaglig användning av inspelningsenhet i biofilm.

(a) Brott.--En person gör sig skyldig till otillåten användning av en inspelningsenhet i en filmbiograf om personen använder en inspelningsenhet i en biosalong utan skriftlig auktorisation eller tillstånd från filmteaterns ägare.

(b) Teaterägares rättigheter.--

(1) En fredsofficer, teaterägare eller en agent under kontrakt med en teaterägare som rimligen tror att ett brott enligt paragrafen har inträffat eller äger rum och som rimligen tror att en viss person har begått eller begår ett brott enligt denna paragraf får kvarhålla den misstänkte på ett rimligt sätt under en rimlig tid på eller utanför lokalen för något av följande syften:

(i) Att kräva att den misstänkte identifierar sig.

(ii) Att verifiera sådan identifiering.

(iii) För att avgöra om den misstänkte har några inspelningar som bryter mot detta avsnitt och, i så fall, att återställa sådana inspelningar.

(iv) Att informera en fredsofficer.

(v) Att inleda straffrättsliga förfaranden mot den misstänkte.

(2) Om någon person som har släppts in på en teater där en film ska visas eller visas vägrar eller underlåter att ge eller överlämna besittning eller att upphöra med driften av någon inspelningsenhet som personen har fört in i eller försöker föra in i den teater, så ska en teaterägare ha rätt att vägra den personen vidare tillträde eller begära att personen lämnar lokalen.

(c) Ansvar.--En teaterägare eller en anställd eller agent för en teaterägare som kvarhåller eller orsakar arrestering av en person i eller omedelbart intill en filmteater ska inte hållas civilrättsligt eller straffrättsligt ansvarig i något förfarande som uppstår ur sådan kvarhållande eller arrestering om:

(1) den person som frihetsberövade eller orsakade gripandet hade vid tidpunkten för gripandet rimligen ansett att den gripna eller gripna personen hade begått eller försökt begå i den personens närvaro ett brott som beskrivs i denna paragraf;

(2) sättet för kvarhållandet eller gripandet var rimligt;

(3) brottsbekämpande myndigheter underrättades inom rimlig tid. och

(4) den gripna eller arresterade personen överlämnades till brottsbekämpande myndigheter inom rimlig tid.

(d) Straff.--En första överträdelse av denna paragraf utgör ett förseelse av första graden. En andra eller efterföljande fällande dom är ett brott av tredje graden om den tilltalade vid tidpunkten för domen har dömts för ytterligare ett brott mot denna paragraf.

(e) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Filmteater." En lokal som används för utställning eller framförande av filmer för allmänheten.

"Inspelningsutrustning." En foto- eller videokamera, ljud- eller videoinspelare eller någon annan anordning som nu finns eller utvecklas senare som kan användas för att spela in eller överföra ljud eller bilder.

"Teaterägare." En ägare eller operatör och agenten, anställd, mottagaren, leasetagaren eller tjänstemannen till en ägare eller operatör av en filmteater.

18c4116.1v

(20 december 1996, P.L.1499, nr 194, eff. 60 dagar)

1996 års tillägg.Lag 194 lade till avsnitt 4116.1.

18c4117s

§ 4117. Försäkringsbedrägeri.

(a) Brott definierat.--En person begår ett brott om personen gör något av följande:

(1) Medvetet och med avsikt att lura en statlig eller lokal myndighet arkiverar, presenterar eller låter arkiveras till eller presenteras för myndigheten en handling som innehåller falsk, ofullständig eller vilseledande information rörande någon fakta eller sak som är väsentlig för myndighetens beslutande att godkänna eller ogilla en anmälan om motorfordonsförsäkringsavgift, en motorfordonsförsäkringstransaktion eller annan motorfordonsförsäkringsåtgärd som krävs eller lämnas in som svar på en myndighets begäran.

(2) Medvetet och med avsikt att lura någon försäkringsgivare eller självförsäkrad, presenterar eller låter presenteras för någon försäkringsgivare eller självförsäkrade varje uttalande som utgör en del av eller till stöd för ett påstående som innehåller falska, ofullständiga eller vilseledande information om något faktum eller något som är väsentligt för anspråket.

(3) Medvetet och med avsikt att lura någon försäkringsgivare eller självförsäkrad, assisterar, stödjer, uppmanar eller konspirerar med någon annan för att förbereda eller göra något uttalande som är avsett att presenteras för någon försäkringsgivare eller självförsäkrad i samband med, eller till stöd för, ett påstående som innehåller falsk, ofullständig eller vilseledande information rörande någon fakta eller sak som är väsentlig för anspråket, inklusive information som dokumenterar eller stöder ett yrkande belopp som överstiger den faktiska skada som käranden lidit.

(4) Engagerar sig i olicensierad agent, mäklare eller otillåten försäkringsverksamhet enligt lagen av den 17 maj 1921 (P.L.789, nr.285), känd som The Insurance Department Act of etttusenniohundratjugoen, medvetet och med avsikt att lura en försäkringsgivare, en självförsäkrad eller allmänheten.

(5) Medvetet gynnas, direkt eller indirekt, av intäkterna från en överträdelse av denna paragraf på grund av hjälp, konspiration eller uppmaning från någon person.

(6) Är ägare, administratör eller anställd av någon sjukvårdsinrättning och tillåter medvetet användning av sådan anläggning av någon person för att främja ett plan eller en konspiration för att bryta mot någon av bestämmelserna i detta avsnitt.

(7) Lånar eller använder annan persons ekonomiska ansvar eller annat försäkringslegitimationskort eller tillåter att hans ekonomiska ansvar eller annat försäkringslegitimationskort används av annan, medvetet och med avsikt att framställa ett bedrägligt anspråk till en försäkringsgivare.

(8) Om han, för ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, direkt eller indirekt ber någon person att anlita, anställa eller behålla antingen sig själv eller någon annan person för att hantera, justera eller åtala något krav eller talan mot någon person för skadestånd för försumlighet eller, för ekonomisk vinning för sig själv eller annan, direkt eller indirekt uppmanar andra personer att väcka talan för att återkräva skadestånd för personskador eller dödsfall, dock förutsatt att denna paragraf inte ska tillämpas på något beteende som annars är tillåtet enligt lag eller av Högsta domstolens regel.

(b) Ytterligare brott definierade.--

(1) En advokat får inte kompensera eller ge någonting av värde till en icke-advokat för att rekommendera eller säkra anställning hos en klient eller som belöning för att ha lämnat en rekommendation som resulterat i anställning av en klient; förutom att advokaten kan betala:

(i) den rimliga kostnaden för reklam eller skriftlig kommunikation i enlighet med reglerna för professionellt uppförande; eller

(ii) de vanliga avgifterna för en icke-vinstdrivande advokatremisstjänst eller annan juridisk serviceorganisation.

Vid en fällande dom för ett brott enligt denna punkt ska åklagaren intyga en sådan fällande dom till Högsta domstolens disciplinnämnd för lämpliga åtgärder. Sådan åtgärd kan innefatta avstängning eller avstängning.

(2) När det gäller en försäkringsförmån eller anspråk som omfattas av denna paragraf får en vårdgivare inte ersätta eller ge någonting av värde till en person för att rekommendera eller säkra leverantörens service till eller anställning av en patient eller som belöning för att ha gjort en rekommendation som resulterade i att leverantören betjänar eller anställs av en patient; förutom att leverantören får betala den rimliga kostnaden för reklam eller skriftlig kommunikation som tillåts enligt yrkesmässiga uppföranderegler. Vid en fällande dom för ett brott som föreskrivs i denna paragraf ska åklagaren intyga en sådan fällande dom till lämplig licensieringsnämnd i utrikesdepartementet som ska dra in eller återkalla vårdgivarens tillstånd.

(3) En advokat eller vårdgivare får inte kompensera eller ge någonting av värde till en person för att ha lämnat namn, adresser, telefonnummer eller andra identifieringsuppgifter till personer som söker eller får medicinsk eller rehabiliterande vård för olycksfall, sjukdom eller sjukdom, förutom att i den mån remiss och mottagande av ersättning är tillåten enligt gällande yrkesuppföranderegler. En person får inte medvetet överföra sådan remissinformation till en advokat eller hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att få ersättning eller något av värde. Försök att kringgå denna paragraf genom användning av någon annan person, inklusive, men inte begränsat till, anställda, agenter eller anställda, ska också vara förbjudna.

(4) En person får inte medvetet och med avsikt att lura något försäkringsbolag, självförsäkrad eller annan person lämna in en ansökan om försäkring som innehåller falsk information eller dölja i syfte att vilseledande information om något faktamaterial därtill.

(c) Elektronisk anmälan.--Om ett krav framställs med hjälp av datordebiteringsband eller andra elektroniska medel, ska det vara en motbevisbar presumtion att personen medvetet framställt kravet om personen skriftligen har meddelat försäkringsgivaren att skadeanspråk kommer att göras med hjälp av datorfaktureringsband eller andra elektroniska medel.

(d) Betygsättning.--Ett brott enligt (a)(1) till (8) är ett brott av tredje graden. Ett brott enligt underavsnitt (b) är ett förseelse av första graden.

(e) Restitution.--Rätten kan, utöver varje annan påföljd som är tillåten i lag, döma en person som dömts för brott mot denna paragraf att göra upprättelse.

(f) Immunitet.--En försäkringsgivare och varje ombud, tjänsteman eller anställd hos denne som agerar inom ramen för sin anställning ska vara immuna från civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar som uppstår från tillhandahållande eller utlämnande av skriftlig eller muntlig information till en enhet som är vederbörligen auktoriserad att ta emot sådan information av Federal eller statlig lag, eller enligt försäkringsavdelningens föreskrifter.

(g) Civilrättslig talan.--En försäkringsgivare som skadats till följd av en överträdelse av detta avsnitt kan stämma detta vid valfri domstol med behörig jurisdiktion för att återkräva kompenserande skadestånd, vilket kan inkludera rimliga utredningskostnader, rättegångskostnader och advokatarvoden. En försäkringsgivare kan återkräva tredubbelt skadestånd om domstolen fastställer att svaranden har ägnat sig åt ett mönster av brott mot denna paragraf.

(h) Brottsliga åtgärder.--

(1) Distriktsåklagare i flera län ska ha befogenhet att utreda och väcka straffrättsliga förfaranden för varje överträdelse av denna paragraf.

(2) Utöver den befogenhet som tilldelats åklagaren genom lagen av den 15 oktober 1980 (P.L.950, nr.164), känd som Commonwealth Attorneys Act, ska åklagaren ha befogenhet att utreda och inleda brottslighet förfaranden för överträdelser av detta avsnitt eller serier av sådana överträdelser som involverar mer än ett län i Samväldet eller involverar något län i Samväldet och en annan stat. Ingen person som åtalas för brott mot denna paragraf av justitieministern ska ha befogenhet att utmana åklagarens befogenhet att utreda eller åtala ärendet, och om en sådan överklagan görs ska överklagan avvisas och ingen lättnad ska ges. tillgänglig vid domstolarna i samväldet för den person som utmanar.

(i) Reglerande och utredningsbefogenheter utöver de som nu finns.--Ingenting i detta avsnitt ska tolkas som att det begränsar reglerings- eller utredningsbefogenheterna för någon avdelning eller byrå i Samväldet vars funktioner kan relatera till personer, företag eller ärenden som faller inom detta avsnitt.

(j) Överträdelser, straff, etc.--

(1) Om en person av domstol med behörig jurisdiktion, i enlighet med ett anspråk som inletts av en åklagarmyndighet, befinns ha brutit mot någon bestämmelse i denna paragraf, ska personen bli föremål för civilrättsliga påföljder på högst 5 000 USD för den första överträdelsen , 10 000 USD för den andra överträdelsen och 15 000 USD för varje efterföljande överträdelse. Påföljden ska betalas till åklagarmyndigheten för att användas för att täcka driftskostnaderna för utredning och lagföring av försäkringsbedrägeri. Rätten kan även tillerkänna åklagarmyndigheten rättegångskostnader och skäligt advokatarvode.

(2) Ingenting i detta underavsnitt ska tolkas så att det förbjuder en åklagarmyndighet och den person som anklagas för att ha brutit mot denna paragraf från att ingå ett skriftligt avtal i vilket den personen inte erkänner eller förnekar anklagelserna utan samtycker till betalning av den civilrättsliga påföljden. Ett samtyckesavtal får inte användas i ett efterföljande civilrättsligt eller straffrättsligt förfarande, men anmälan om det ska göras till licensmyndigheten om personen är licensierad av en licensmyndighet i Commonwealth så att licensmyndigheten kan vidta lämpliga administrativa åtgärder. Påföljder som betalas enligt denna paragraf ska sättas in i Insurance Fraud Prevention Trust Fund som skapats enligt lagen av den 28 december 1994 (P.L.1414, No.166), känd som Insurance Fraud Prevention Act.

(3) Utdömande av böter eller andra botemedel enligt denna paragraf ska inte hindra åtal för brott mot strafflagarna i detta samväld.

(k) Försäkringsformer och verifiering av tjänster.--

(1) Alla ansökningar om försäkring och alla skadeformulär ska innehålla eller bifogas följande meddelande:

Varje person som medvetet och med uppsåt att lura ett försäkringsbolag eller annan person gör en ansökan om försäkring eller skadeanmälan innehållande väsentligen felaktig information eller döljer i syfte att vilseleda uppgifter om något faktamaterial därtill begår en bedräglig försäkringshandling, som är ett brott och utsätter sådan person för straffrättsliga och civilrättsliga påföljder.

(2) (upphävd).

(l) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Försäkringspolicy." Ett dokument som anger villkoren för ett försäkringsavtal eller avtal för täckning av hälso- eller sjukhustjänster.

"Försäkringsgivare." Ett företag, en förening eller en börs som definieras av avsnitt 101 i lagen av den 17 maj 1921 (P.L.682, No.284), känd som The Insurance Company Law of 1921; en oregistrerad sammanslutning av försäkringsgivare; ett sjukhusplansbolag; ett professionellt hälsovårdsbolag; en hälsovårdsorganisation; ett broderligt förmånssamhälle; och en självförsäkrad hälsovårdsenhet enligt lagen av den 15 oktober 1975 (P.L.390, No.111), känd som Health Care Services Malpractice Act.

"Person." En individ, bolag, partnerskap, förening, aktiebolag, stiftelse eller oregistrerad organisation. Termen inkluderar varje individ, bolag, förening, partnerskap, ömsesidigt utbyte, mellanförsäkringsgivare, Lloyd's försäkringsgivare, broderskapsförening, beneficial association och varje annan juridisk person som är engagerad eller avser att engagera sig, antingen direkt eller indirekt, i försäkringsverksamhet, inklusive agenter, mäklare, justerare och hälsovårdsplaner enligt definitionen i 40 Pa.C.S. Chs. 61 (avser företag med sjukhusplan), 63 (avser företag med plan för professionella hälsotjänster), 65 (avser broderskapsföreningar) och 67 (avser förmånsföreningar) och lagen av den 29 december 1972 (P.L.1701, nr. 364), känd som Health Maintenance Organization Act. För ändamålen med detta avsnitt ska hälsovårdsplaner, broderskapsföreningar och förmånsföreningar anses vara engagerade i försäkringsverksamhet.

"Självförsäkrad." Varje person som är självförsäkrad för någon risk på grund av någon ansökan, kvalificeringsprocess, godkännande eller undantag som beviljats, certifierats eller beställts av någon avdelning eller byrå i Commonwealth.

"Påstående." Varje muntlig eller skriftlig presentation eller annat bevis på förlust, skada eller kostnad, inklusive, men inte begränsat till, något meddelande, uttalande, bevis på förlust, konossement, betalningskvitto, faktura, konto, uppskattning av egendomsskador, faktura för tjänster, diagnos, recept, sjukhus- eller läkarjournaler, röntgen, testresultat eller datorgenererade dokument.

18c4117v

(7 februari 1990, P.L.11, nr 6, eff. 60 dagar; 19 december 1990, P.L.1451, nr. 219, eff. imd.; 28 december 1994, P.L.1408, nr.165, eff. 60 dagar; 6 juli 1995, P.L.242, No.28, eff. 60 dagar)

1995 Upphävande.Lag 28 upphävt mom. (k)(2).

Referenser i text.Kapitel 65 i avdelning 40 (Försäkring), som avses i denna paragraf, upphävs. Ämnet finns nu i underartikel A i artikel XXIV i lagen av den 17 maj 1921 (P.L.682, nr 284), känd som The Insurance Company Law of 1921.

Lagen av den 28 december 1994 (P.L.1414, No.166), känd som lagen om skydd mot försäkringsbedrägerier, som avses i mom. (j)(2) upphävdes genom lagen av den 6 december 2002 (P.L.1183, No.147). Ämnet finns nu i artikel XI i lagen av den 17 maj 1921 (P.L.682, nr 284), känd som The Insurance Company Law of 1921.

Korsreferenser.Avsnitt 4117 hänvisas till i avsnitt 911, 5708 i denna titel; avsnitt 3802 i avdelning 40 (försäkring); avsnitt 5552 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4118s

§ 4118. Tvätta fordonstitlar.

En person gör sig skyldig till brott av tredje graden om personen i uppsåt att vilseleda någon eller med vetskap om att personen underlättar att någon begår ett bedrägeri angående ett motorfordons verkliga körsträcka, gör eller låter göra en ansökan för ett äganderättsbevis för ett motorfordon som innehåller väsentligt falska eller fiktiva uppgifter.

18c4118v

(21 mars 1996, P.L.35, nr 11, eff. 60 dagar)

1996 års tillägg.Lag 11 lade till avsnitt 4118.

18c4119s

§ 4119. Varumärkesförfalskning.

(a) Brott definierat.--Varje person som medvetet och med avsikt att sälja eller på annat sätt överföra i kommersiella syften eller privat ekonomisk vinning:

(1) tillverkar;

(2) säljer;

(3) erbjudanden till försäljning;

(4) displayer;

(5) annonserar;

(6) distribuerar; eller

(7) transporter

alla föremål eller tjänster som bär eller identifieras av ett förfalskat märke ska göra sig skyldiga till brottet varumärkesförfalskning.

(b) (Reserverad).

(c) Straff.--

(1) Förutom vad som anges i punkterna (2) och (3), utgör en överträdelse av denna paragraf ett förseelse av första graden.

(2) En överträdelse av denna paragraf utgör ett brott av tredje graden om:

(i) den tilltalade har tidigare dömts enligt detta avsnitt; eller

(ii) överträdelsen omfattar mer än 100 men mindre än 1 000 artiklar som bär ett förfalskat märke eller det totala detaljhandelsvärdet av alla artiklar eller tjänster som bär eller identifieras av ett förfalskat märke är mer än 2 000 USD, men mindre än 10 000 USD.

(3) En överträdelse av denna paragraf utgör ett brott av andra graden om:

(i) den tilltalade har tidigare dömts för två eller flera brott enligt denna paragraf;

(ii) överträdelsen omfattar tillverkning eller tillverkning av föremål som bär förfalskade märken; eller

(iii) överträdelsen involverar 1 000 eller fler artiklar som bär ett förfalskat märke eller det totala detaljhandelsvärdet av alla artiklar eller tjänster som bär eller identifieras av ett förfalskat märke är mer än 10 000 USD.

(d) Kvantitet eller detaljhandelsvärde.--Kvantiteten eller detaljhandelsvärdet för varor eller tjänster ska inkludera den sammanlagda kvantiteten eller detaljhandelsvärdet av alla varor eller tjänster som svaranden tillverkar, säljer, erbjuder till försäljning, visar upp, annonserar, distribuerar eller transporterar.

(och slut.--Varje person som döms enligt denna paragraf ska dömas till böter i enlighet med gällande lag eller med ett belopp upp till tre gånger detaljhandelsvärdet av de varor eller tjänster som bär eller identifieras med ett förfalskat märke, beroende på vilket som är störst.

(f) Beslag, förverkande och disposition.--

(1) Alla föremål som bär ett förfalskat märke, all egendom som utgör eller härrör från intäkter som erhållits, direkt eller indirekt, som ett resultat av ett brott enligt detta avsnitt och all personlig egendom, inklusive, men inte begränsat till, föremål, föremål, verktyg, maskiner, utrustning, redskap eller fordon av något slag, som används i samband med överträdelse av denna paragraf ska beslagtas av en ordningsvakt.

(2) (i) All beslagtagen personlig egendom och egendom som utgör eller härrör från eventuella intäkter som hänvisas till i punkt (1) ska förverkas i enlighet med 42 Pa.C.S. §§ 5803 (avser förverkande av tillgångar), 5805 (avser förverkandeförfarande), 5806 (avser yrkande om återlämnande av egendom), 5807 (avser användningsbegränsningar), 5807.1 (avser förbud mot adoptivbeslag) och 5808 ( som gäller undantag).

(ii) När alla straffrättsliga och civilrättsliga förverkandeförfaranden har avslutats, ska domstolen besluta att förverkade föremål som bär eller består av ett förfalskat märke ska förstöras eller alternativt bortskaffas på annat sätt med skriftligt medgivande från varumärkesinnehavarna och den ansvariga åklagaren. för avgifterna.

(3) (i) Om en person döms för ett brott enligt denna paragraf, ska domstolen ålägga personen att betala skadestånd till varumärkesinnehavaren och till varje annat offer för brottet.

(ii) Vid fastställandet av värdet av egendomsförlusten som involverar ett brott mot varumärkesinnehavaren, ska en domstol bevilja ersättning för alla belopp, inklusive utgifter som varumärkesägaren ådragit sig i utredningen och lagföringen av brottet samt urholkningen av eventuella vinst som realiserats av en person som dömts för brottet.

(g) Bevis.--Varje federalt eller statligt registreringsbevis ska vara prima facie-bevis för de fakta som anges där.

(h) Kumulativa rättsmedel.--De rättsmedel som föreskrivs i denna paragraf ska vara kumulativa med de andra civilrättsliga och straffrättsliga rättsmedel som föreskrivs i lag.

(i) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Förfalskade märke."Ett falskt märke som uppfyller alla följande:

(1) Appliceras på, används eller är avsedd att användas i samband med en vara eller tjänst.

(2) Är identisk med eller väsentligen omöjlig att skilja från ett varumärke som är registrerat och används i detta Commonwealth, någon annan stat eller i huvudregistret i United States Patent and Trademark Office, oavsett om personen visste att märket var registrerat eller inte.

(3) Vars tillämpning är antingen:

(i) sannolikt orsaka förvirring, orsaka misstag eller vilseleda; eller

(ii) på annat sätt avsedd att användas på eller i samband med den vara eller tjänst för vilken märket är registrerat.

"Artikel."Något av följande:

(1) Varor.

(2) Etiketter.

(3) Plåster.

(4) Tyg.

(5) Klistermärken.

(6) Omslag.

(7) Märken.

(8) Emblem.

(9) Medaljonger.

(10) Berlocker.

(11) Lådor.

(12) Behållare.

(13) Burkar.

(14) Fall.

(15) Häng taggar.

(16) Dokumentation.

(17) Förpackning.

(18) Alla andra komponenter av en typ eller karaktär som är designade, marknadsförda eller på annat sätt avsedda att användas på eller i samband med någon vara eller tjänst.

"Butiksvärde."En av följande:

(1) Förfalskarens ordinarie försäljningspris för varan eller tjänsten som bär eller identifieras med ett förfalskat märke, förutom att det ska vara detaljpriset för den äkta motsvarigheten om föremålet eller tjänsten som bär eller identifieras med ett förfalskat märke skulle framstå som rimligen klok person att vara äkta. Om det inte finns någon autentisk rimligt liknande motsvarighet, ska detaljhandelsvärdet vara förfalskarens ordinarie försäljningspris.

(2) Om de föremål som är försedda med ett förfalskat märke är komponenter i en färdig produkt, ska detaljhandelsvärdet behandlas som om varje komponent vore en färdig vara och värderas enligt punkt (1).

18c4119v

(16 oktober 1996, P.L.715, nr 128, eff. 60 dagar; 19 oktober 2010, P.L.517, No.74, eff. 60 dagar; 29 juni 2017, P.L.247, nr.13, eff . 1 juli 2017)

2017 års tillägg.Lag 13 ändrad mom. (f)(2)(i).

Korsreferenser.Avsnitt 4119 hänvisas till i avsnitt 5803, 5808 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4120s

§ 4120. Identitetsstöld.

(a) Brott definierat.--En person begår brottet identitetsstöld av en annan person om han innehar eller använder, på något sätt, identifierande information om en annan person utan den andra personens samtycke för att främja något olagligt syfte.

(b) Separata brott.--Varje gång en person innehar eller använder identifieringsuppgifter i strid med punkt (a) utgör ett separat brott enligt denna paragraf. De totala värdena som är involverade i brott enligt denna paragraf som begåtts enligt ett system eller ett beteende, oavsett om det kommer från samma offer eller flera offer, kan läggas samman för att fastställa brottets grad.

(c) Betygsättning.--Brotten ska graderas enligt följande:

(1) Om inte annat föreskrivs i punkt (2), faller ett brott enligt underavsnitt (a) inom följande klassificeringar beroende på värdet av egendom eller tjänster som erhållits med hjälp av identifieringsinformationen:

(i) om det totala värdet är mindre än $2 000 är brottet ett förseelse av första graden;

(ii) om det totala värdet inblandade var $2 000 eller mer, är brottet ett brott av tredje graden;

(iii) oavsett det totala värdet inblandat, om brottet begås för att främja en kriminell konspiration enligt definitionen i avsnitt 903 (som avser kriminell konspiration), är brottet ett brott av tredje graden; eller

(iv) oavsett det totala värdet inblandat, om brottet är ett tredje eller efterföljande brott enligt denna paragraf, är brottet ett brott av andra graden.

(2) När en person begår ett brott enligt punkt (a) och offret för brottet är 60 år eller äldre, en vårdberoende person enligt definitionen i 2713 § (som avser försummelse av vårdberoende person) eller en person under 18 år, ska brottets betygsättning vara en grad högre än vad som anges i punkt 1.

(d) Samtidig jurisdiktion att åtala.--Utöver den befogenhet som tilldelats åklagaren genom lagen av den 15 oktober 1980 (P.L.950, nr.164), känd som Commonwealth Attorneys Act, ska åklagaren ha befogenhet att utreda och inleda brottmål för alla brott mot detta avsnitt eller någon serie av sådana överträdelser som involverar mer än ett län i detta samväldet eller en annan stat. Ingen person som anklagas för brott mot denna paragraf av justitieministern ska ha befogenhet att utmana riksåklagarens befogenhet att utreda eller åtala ärendet, och om en sådan bestridande görs, ska överklagan avvisas och ingen lättnad ska ges. tillgänglig vid domstolarna i detta samväldet för den person som utmanar.

(e) Användning av polisrapporter.--En anmälan till en brottsbekämpande myndighet av en person som anger att personens identifieringsuppgifter har förlorats eller stulits eller att personens identifieringsuppgifter har använts utan personens samtycke ska vara prima facie-bevis för att identifieringsuppgifterna innehafts eller använts utan personens samtycke.

(e.1) Kommer.--Varje brott som begås enligt underavsnitt (a) kan anses ha begåtts på något av följande:

(1) Den plats där en person innehade eller använde en annans identifierande information utan den andres samtycke för att främja något olagligt syfte.

(2) Bostaden för den person vars identifieringsuppgifter har förlorats eller stulits eller har använts utan personens medgivande.

(3) Företags- eller anställningsadress för den person vars identifieringsuppgifter har förlorats eller stulits eller har använts utan personens samtycke, om identifieringsuppgifterna i fråga är kopplade till personens verksamhet eller anställning.

(f) Definitioner.--Såsom de används i det här avsnittet ska följande ord och fraser ha den betydelse som ges i detta underavsnitt:

"Dokumentera."All skrift, inklusive, men inte begränsat till, födelsebevis, socialförsäkringskort, körkort, statligt utfärdat id-kort som inte är förare, dopbevis, åtkomstenhetskort, anställds id-kort, skol-id-kort eller annan identifieringsinformation som registrerats med någon annan metod , inklusive, men inte begränsat till, information lagrad på någon dator, datorskiva, datorutskrift, datorsystem eller del därav, eller på något annat mekaniskt eller elektroniskt sätt.

"Identifierande information."Alla dokument, fotografier, bilder eller datorbilder av en annan person, eller alla fakta som används för att fastställa identitet, inklusive, men inte begränsat till, namn, födelsedatum, personnummer, körkortsnummer, statligt identifieringsnummer för icke-förare, telefonnummer, kontrollkontonummer, sparkontonummer, student-ID, anställd eller lönenummer eller elektronisk signatur.

18c4120v

(22 maj 2000, P.L.102, nr 21, eff. 60 dagar; 19 juni 2002, P.L.430, No.62, eff. 60 dagar; 27 november 2013, P.L.1080, No.97, eff. 60 dagar)

2013 års tillägg.Lag 97 ändrad undersektion. (c)(2).

2002 års tillägg.Lag 62 ändrade subsecs. (a), (b), (c) och (f) och tillagda undersek. (e.1).

2000 års tillägg.Lag 21 lade till avsnitt 4120.

Korsreferenser.Avsnitt 4120 hänvisas till i avsnitt 1107.1, 3311 i denna titel; avsnitt 8315 i avdelning 42 (rättsväsendet och rättsväsendet).

18c4121s

§ 4121. Innehav och användning av olagliga anordningar.

(a) Brott definierat.--En person begår ett brott om:

(1) Personen med avsikt att lura en annan person:

(i) använder en anordning för att komma åt, läsa, erhålla, memorera eller lagra, tillfälligt eller permanent, information kodad på datorchipet, magnetremsan eller -remsan eller annan lagringsmekanism på ett betalkort eller har en anordning som kan göra det; eller

(ii) placerar information som är kodad på datorchipset, magnetremsan eller -remsan eller annan lagringsmekanism på ett betalkort på datorchippet, magnetremsan eller -remsan eller annan lagringsmekanism på ett annat kort eller har en anordning som kan göra det.

(2) Personen medvetet innehar, säljer eller levererar en anordning som är utformad för att läsa och lagra i anordningens interna minne information kodad på ett datorchip, magnetremsa eller remsa eller annan lagringsmekanism på ett betalkort annat än i syfte att bearbeta informationen för att underlätta en finansiell transaktion.

(b) Betygsättning.--

(1) Ett första brott enligt mom. (a) utgör ett brott av tredje graden.

(2) Ett andra eller efterföljande brott enligt punkt (a) utgör ett brott av andra graden.

(c) Definitioner.--Såsom de används i detta avsnitt ska följande ord och fraser ha den betydelse som de ges i detta underavsnitt om inte sammanhanget tydligt anger något annat:

"Betalkort."Ett kreditkort, ett betalkort, ett betalkort eller annat kort som utfärdas till en auktoriserad kortanvändare för att köpa eller få varor, tjänster, pengar eller annat av värde.

18c4121v

(28 juni 2018, P.L.425, nr 60, eff. 60 dagar)

2018 års tillägg.Lag 60 lade till avsnitt 4121.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 17/04/2023

Views: 6104

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.